An investigation on “conceptualism” in new media art

Supplementary Files

PDF (Türkçe)

Keywords

conceptual art
new media art
digital art

How to Cite

Fidan, M. E. (2023). An investigation on “conceptualism” in new media art. JOURNAL OF ARTS, 6(1), 19–24. https://doi.org/10.31566/arts.1971

Abstract

The subject of this study is conceptual art and its relationship with new media. In the study, the characteristics of contemporary conceptual art and the conceptual foundations of new media art are discussed. Today, when the notion of post-concept is in question, artists benefit from new media and opportunities for their conceptual production. This situation brought the idea of dematerialization of art to a different dimension. A literature search was conducted on the subjects of conceptual art, work of art and dematerialization of art, and the artist selected as an example and his chosen work were examined.

https://doi.org/10.31566/arts.1971

References

AKTEN, E. Z. (2008). Gelişen Teknolojilerin Dijital Sanat Alanında Oluşturduğu Yeni Temalar ve Mimarlığa Katkıları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi

ATMACA, A. E. (2011). Modern Sanat ve Bilgisayar Destekli Sanat Çalışmaları (Dijital Art). Electronic Journal of Social Sciences, 10(37).

BAĞATIR, R. D. (2011). Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 7

BECER, E. (2015). İletişim ve Grafik Tasarım. Dost yayınevi, Ankara.

CONCEPTUAL ART. Tate. Erişim adresi: https:// www.tate.org.uk/art/art-terms/c/conceptual-art Erişim Tarihi: 01.01.2021

DÜNDAR, F. N. (2013). Dijital Sanatın Gerçekliğinin İrdelenmesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2).

ERSEN, L. (2010). Türkiye’de 1990 Sonrası Güncel Sanat ve Kültürel Kimlik Kavramı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(6).

GENCO GULAN OFFICIAL Web Site. Genco Gulan. Erişim adresi: https://gencogulan.com/ Erişim Tarihi: 01.01.2021

GIDERER, H. E. (1995). Kavramsal Sanat. Anadolu Sanat, (3), 51-64.

GÜMÜŞER, T. (2013). 2000-2012 Yılları Arasında Kavramsal Sanatın Turkiye’de Eğitimleri. Uluslararasi Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi. Cilt: 2 Sayi: 5

KOZLU, D. (2011). Türkiye’nin 1990 Ve 2000’li Yıllardaki Çağdaş Sanat Ortamına Genel Bir Bakış. Journal of Turkish Art Research (JTAR)/Türk Sanatlari Arastirmalari Dergisi (TSAD), 1(2).

KUTUP, N. (2010). İnternet ve Sanat, Yeni Medya ve net. art. Akademik Bilişim, 10, 9

LEWITT, S. (1967). Paragraphs on Conceptual Art, Artforum Vol.5, no. 10, Summer, pp. 79-83

BALDINI, M. (2000). Iletişim Tarihi. Gül Batuş (Çev.). Avcıol Basım Yayın.

ÖZAYTEN, N. (1992). Batı’da Obje Sanatı/Kavramsal Sanat/Post-Kavramsal Sanat ve Türkiye’de 1965–1992 Yılları Arasındaki Benzer Eğilimler. Doktora Tezi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ÖZAYTEN, N. (2013). Mütevazı Bir Miras. İstanbul: SALT.

PAUL, C. (2008). Digital Art. Thames and Hudson: London.

POST-CONCEPTUAL art. Wikipedia. Erişim adresi: https://en.wikipedia.org/wiki/Post-conceptual_art Erişim Tarihi: 01.01.2021

SAĞLAMTIMUR, Z. (2010) Dijital Sanat, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 10 - Sayı/No: 3

ŞENEL, E. (2009). 1970’ten 1990’a Kadar Türkiye’de Kavramsal Sanat. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi.

The Knowledge Series 3: Archive. Academia. Erişim adresi: https://www.academia.edu/1614782/ The_Knowledge_Series_3_Archive Erişim Tarihi: 01.01.2021

TÜRKMENOĞLU, H. (2014), Teknoloji İle Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Instagram, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), ss. 87-100.

WIGAN, M. (2012). Görsel İllüstrasyon Sözlüğü. Mehmet Emir Uslu (Çev.). İstanbul: Literatür

WINEGARD, E. (2019). Dijital Medya Teknolojilerinin Sanatın ve Tasarımın Yaygınlaşmasındaki Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

YENICE, M. N. (2019). Sanatta, yeni medya kullanımının kökenine dair bir araştırma ve bir uygulama denemesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Holistence Publications

Downloads

Download data is not yet available.