THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHTS IN UNIVERSITY STUDENTS: THE MEDIATOR ROLE OF HOPELESSNESS LEVEL


Abstract views: 277 / PDF downloads: 434

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26900/jsp.3.049

Keywords:

Negative automatic thoughts, aggression, hopelessness

Abstract

Violence is increasing day by day. In order to prevent these actions, the reasons underlying the violence of a person against another person should be investigated. In this study, it is aimed to examine the mediating role of hopelessness in the relationship between the negative automatic thoughts that are known and the tendency of aggression.

Automatic Thoughts are accepted as the most superficial cognitive level affecting our emotions and behaviors. According to Aaron Beck's cognitive model, negative automatic thoughts occur as a result of the life events which are activating schemas that are formed in our childhood. There are many studies in the literature that relate negative automatic thoughts with emotional regulation. Studies on the relationship between negative automatic thoughts and level of hopelessness are also found in the literature.

The aggression tendency is one of the explanations about the reason for the aggression that is caused by the inability to control and suppress emotions. In this context, aggression can be considered as a result of emotional dysregulation. Considering the fact that negative automatic thoughts convey our emotions and behaviors without conscious judgment, a relationship between aggressive tendency and negative automatic thoughts is expected. Here, the effect of the hopelessness, which is known to be related to automatic thoughts, on this relationship will be discussed.

In this study, ‘Negative Automatic Thoughts Scale’, ‘Buss-Perry Aggression Questionnaire’ and, ‘Beck Hopelessness Scale’ were applied to university students.

A total of 112 participants were included in the study. The results of 19 participants were substracted because of unanswered questions in the scales. The average age of the participants in the sample was 19.9. The participants consisted of Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University undergraduate and associate degree students. 28% of respondents state that they are constantly thinking that there is a need of change.  29% of the respondents say that “Sometimes I feel like a bomb ready to explode”.

It can be seen that there is a relationship between aggression and negative automatic thoughts. In this context, it is possible to focus on the effects of cognitive behavioral therapies on the aggressive tendency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AYAN, S. (2007). Aile içinde şiddete uğrayan çocukların saldırganlık eğilimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(3), 206-214
BECK, J. S. (2011). Bilimsel Kavramsallaştırma. J. S. Beck içinde, Bilişsel Davranışçı Terapi Temelleri ve Ötesi (s. 29-45). Ankara: Nobel
CALVETE, E., & CONNOR-SMİTH, J. K. (2005). Automatic thoughts and psychological symptoms: A cross-cultural comparison of American and Spanish students. Cognitive Therapy and Research, 29(2), 201-217.
CAKAR, F. S. (2014). The Effect of Automatic Thoughts on Hopelessness: Role of Self-Esteem as a Mediator. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(5), 1682-1687.
CAM CELİKEL, F., & ERKORKMAZ, U. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler. Archives of Neuropsychiatry /Noropsikiatri Arsivi, 45(4).
ÇELIK, H., & OTRAR, M. (2009). Saldırganlık Envanterinin Türkçeye Uyarlanmasi:Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişmalari. M.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitm Bilimleri Dergisi, 101-120
DİLBAZ, N. & SEBER G. (1993) Umutsuzluk kavram›: Depresyon ve intiharda önemi. Kriz Dergisi; 1:134-8
DURAK, A., & PALABIYIKOĞLU, R. (1994). Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması. Kriz Dergisi, 2(2), 311-319.
DUYU PSIKOLOJİ ( 2019).Saldırganlık Nedir. Duyu Psikoloji. retrieved from http://dpsikolog.com/makale/saldirganlik-nedir/
DW. (2018, 11 25). Verilerle Türkiye’de Kadına Şiddetin Anatomisi. NTV. retrieved from : https://www.ntv.com.tr/kadina-siddet/verilerle-turkiyede-kadina-siddetin-anatomisi,9qKlgEbuGki0JsWdAupp-Q
EROĞLU,S.E. (2009). . Saldırganlık Davranışının Boyutları ve İlişkili Olduğu Faktörler: Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosysl Bilimler Enstitüsü Dergisi, 205-221.
GÜLER, M. (2010). Sosyal Psikoloji Bakış Açısından Çocuk Ve Ergenlerde Suçlu Davranış Gelişimi. Tbb Dergisi, 89, 355-372.
HASKAN, Ö., & YILDIRIM, İ. (2012). Şiddet Eğilimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163).
HASTA, D. (2013). Saldırganlık: Kişilerarası İlişki Tarzları ve Empati Açısından Bir İnceleme. Ankrara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 64- 104.
ÖZMEN, A. (2006). Öfke: Kuramsal Yaklaşımlar ve Bireylerde Öfkenin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 39-56
ŞİRİN, H., & IZGAR, H. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri Ve Olumsuz Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online, 12(1), 254-266.
Tümkaya, S., Çelik, M., & Aybek, B. (2011). Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar, Otomatik Düşünceler, Umutsuzluk Ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 77-93.
TÜRK, F., & HAMAMCI, Z. (2016). Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Olarak Uygulanan Öfke Kontrolü Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması /Evaluating The Effectiveness Of Anger Control Interventions Developed Based On Cognitive-Behavioural Approach: A Meta-Analytic Study. Journal of International Social Research, 9(43).
Umut Vakfı. (2019, Ocak). Türkiye Silahlı Şiddet Haritası. Umut Vakfı. retrieved from http://www.umut.org.tr/umut-vakfi-turkiye-silahli-siddet-haritasi-2018/
YAVUZER, Y., & KARATAŞ, Z. (2012). Ergenlerde otomatik düşünceler ile fiziksel saldırganlık arasındaki ilişkide öfkenin aracı rolü. Türk Psikiyatri Dergisi, 23, 1-7.

Downloads

Published

2019-12-18

How to Cite

BERNA, L. T. (2019). THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHTS IN UNIVERSITY STUDENTS: THE MEDIATOR ROLE OF HOPELESSNESS LEVEL. HEALTH SCIENCES QUARTERLY, 3(5), 65–72. https://doi.org/10.26900/jsp.3.049