The role and analysis of photographic images in communication in mass

Supplementary Files

PDF (Türkçe)

Keywords

Mass Media
Photography
Communication
Design
Aesthetics

How to Cite

Çiçek, E. (2023). The role and analysis of photographic images in communication in mass . JOURNAL OF ARTS, 6(1), 75–82. https://doi.org/10.31566/arts.1949

Abstract

When we examine all definitions; Communication is information, emotion, thought between two or more people or groups. We can divide the types of communication into three parts: verbal/auditory, nonverbal/visual and written/ literary communication. Communication, photography and design elements are very important to the target audience. We can call everything design to solve a problem. Color, object, background, text and typography are components of photography. Design is very important in photography. Appreciation is very important in design and photography. Jacques Lacan, “Like; says that it forms the basis of fashion and trends. Persuasion is very important for the analysis of a work of art. The concept of persuasion was first studied with Aristotle.
In this study, solutions and comments were made on sample poster works.
A literature review was made. Various studies have been reviewed.
As a result; Design components should be used according to purpose

https://doi.org/10.31566/arts.1949

References

BAŞARAN, İ. (1996), Eğitim Yönetimi, (5. Baskı) Ankara: Yargıcı Matbaası.

ÇİÇEK, E. (2017), Fotoğraf ve Video Lisans Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Medyadaki Estetik, Plastik ve Etik Bilinç Yansımasının İncelenmesi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

DEMİR, E. (2019), Yönetim Süreçleri Bağlamında Bilgievlerinin İncelenmesi: Küçükçekmece Belediyesi Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

DEMİRARSLAN, D. VE DEMİRARSLAN, O. (2020), Tasarım ve Tasarım Süreci, İksad Yayınevi, Ankara.

DEMİRARSLAN, D. (2006). İç Mimarlık Öğrencileri İçin İç Mekân Tasarımına Giriş. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Yayınları.

DORUK, S., KARADOĞAN, E. (2017), İletişim Bilimi Ders Notu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sayfa: 7.

ER, Ö., ER, A., MANZAKOĞLU, B. (2010), Tasarım Yönetimi: Tanım, Kapsam ve Uygulama. İstanbul: Tüsiad Yayınları.

GENÇCELEP, B. (2011), Fotoğrafın Temel Sorunsalı Diyafram Enstantane ve Asa Bağlamında Görsel Uygulamalar. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

GÖNEN, M. (2015). Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyleri ile Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

KANBUROĞLU, Ö. (2004), A’dan Z’ye Fotoğraf. 4. bs. İstanbul: Say Yayınları.

KÖSE, K. (2020), Fotoğraf ve Sinema İlişkisinin Nuri Bilge Ceylan Sineması Bağlamında Analizi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü.

KUL WANT PİERO, C. (2013, Estetik (Çev. Erhan Kibaroğlu), İstanbul: NTV Yayınları.

OSKAY, Ü. (1992), İletişimin ABC'si, İstanbul 1992, Simavi Yayınları.

OSKAY, Ü .(2014), İletişimin ABC'si, İstanbul 2014, İnkılap Kitabevi.

ÖKSÜZOĞULLARI, H. (2013), 4-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Ebeveynlerin Çocuklarıyla İletişimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/96485/mod_resource/content/0/Estetik.%203.%20Hafta.%20Aristoteles.pdf. (Erişim Tarihi: 10.10.2022).

https://www.felsefe.gen.tr/aristoteleste-guzel-kavrami. (Erişim Tarihi: 10.10.2022).

https://egitimyonetimi.org/iletisim-sureci/. (Erişim Tarihi: 12.10.2022).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Holistence Publications

Downloads

Download data is not yet available.