Examination of Polish, Hungarian and Turkish flute methods within the framework of national approach

Supplementary Files

PDF (Türkçe)

Keywords

Music education
flute education
flute methods
national factors

How to Cite

Aytemur, B., & Şirin, C. (2022). Examination of Polish, Hungarian and Turkish flute methods within the framework of national approach. JOURNAL OF ARTS, 5(2), 53–70. https://doi.org/10.31566/arts.5.2.01

Abstract

Methods, significant materials in flute education, are extremely important factors that guide the education process of a musician in addition to technical and musical development. The general purpose of this study, based on the argument that methods are a means of cultural transmission as well as providing playing skills, is the examination of national factors in the basic level methods of flute education in Poland, Hungary and Turkey, three countries influenced by the nationalist movement, which were mentioned in Eugeniusz Towarnicki's "Szkola Na Flet", Zoltán Jeney's "Fuvolaiskola-l" and Mustafa Arı's "Yan Flüt Metodu" books. In this study, which has a descriptive research pattern, the data were obtained through content analysis and digitized and interpreted. As a result of the study, it was seen that unlike other commonly used methods, Polish, Hungarian and Turkish methods were affected by nationalist movement and they also serve as a means of cultural transmission by including folk music, national composers, scale/mode/maqam and musical meters. In the light of the determined findings, suggestions were made about which elements should be included in the methods to be created in the future.

https://doi.org/10.31566/arts.5.2.01

References

ARI, M. (2013). Yan flüt metodu. (3.Baskı). Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi.

ARTAÇ, A. (2021). Konservatuvarların çalgı eğitimi müfredatlarında çağdaş Türk müziği eserlerinin yerinin incelenmesi. Akademik Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, (14), 51-80.

ATAMAN, A. M. (1947). Musiki tarihi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

AYTEMUR B. & ŞİRİN, C. (2021). Flüt eğitiminde kullanılan Zoltán Jeney Fuvolaiskola-I metodunun analizi. 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 26-28 Mart, Macaristan.

BRODOVÁ, I. (2014). Polská Flétnová Škola (Doctoral dissertation). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební Fakulta.

ÇİLLİLER, Y. (2015). Modern milliyetçilik kuramları açısından 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu fikir akımları. Akademik İncelemeler Dergisi, 10(2), 45-65.

DEMİREL, E. (2015). Çağdaş Türk bestecilerinde postmodern bir eğilim olarak yeniden yerellik. E-Journal of New World Sciences Academy, 10(2), s. 84-99.

DİKEN, Ö. (2019). Flüt Eğitiminde Başlangıç Metotları (Yüksek Lisans Tezi). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı.

ESİN, F. & SAZAK, N. (2016). Türk folklorünün müzikal manada Macar müziğine etkisi. İdil Dergisi, 5(22), 587-602.

GEDİKLİ, N. (2005). Bartok ve halk musikilerinin uluslararası sanat musikisine etkimesi sorunu (ss. ?-?). İçinde J. Sipos (Ed.), Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması. Ankara: Macaristan Büyükelçiliği Yayını.

GENÇER, C. (2007). Niccola Paganini'nin hayatı, 24 kaprisinin detaylı incelemesi (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı.

GÖKALP, Z. (2019). Türkçülüğün esasları. (Ed: Gökhan Tunç). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

HALVAŞI, A. A. (1992). 19. yüzyıl gitar bestecileri (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

HARASZTİ, A. (1982). Eleven hundred years of common polish-hungarian history (An outline). Chicago: Framo Publishing.

KARŞAL, E., BAĞCI, H., & HÜZMELİ, I. (2018). Türk flüt müziği ve Türk bestecilerinin flüt eserlerine ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences, 6(84), 55-76.

KURTASLAN YILDIRIM, H. (2016). Türkçe flüt metotlarının incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 20(68), 117-134.

LEERSSEN, J. (2014). Romanticism, music, nationalism. Nations and Nationalism, 20(4), 606-627.

MUSTAN DÖNMEZ, B. & OYAN, S. (2015). “Ulusalcılık Akımı” Bağlamında Yerel Müzik Öğelerinin Uluslararası Sanat Müziğindeki Kullanımı. The Journal of Academic Social Sciences, 3 (18), 87-102.

ÖNAL, G. F. (2017). Flüt eğitiminde kullanılan Giuseppe Gariboldi twenty studies op. 132 etüt kitabının incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences, 5(63), 207-214.

ÖNERTÜRK, C. (2015). 20. yüzyıl müziğinde öne çıkan flüt tekniklerinin incelenmesi ve oluşabilecek sorunlarla ilgili icracı ve bestecilere tavsiyeler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-18.

ÖZ, B. N. (2001). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda orkestra-oda müziği eğitiminde yaylı çalgıların yeri ve önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 93-99.

SAY, A. (2015). Müzik tarihi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi yayınları.

TOWARNİCKİ, E. (2010). Szkola Na Flet. Krakow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA.

TÜRKEL, L. ve ŞEN, Y. (2015). Türkiye’de müzik eğitimi veren kurumlarda, çağdaş Türk müziği flüt öğretimi uygulamalarına yönelik uzman görüşleri. Sanat Eğitimi Dergisi, 3(2), 57-81. DOI: 10.7816/sed-03-02-04

TÜRKMEN, E. F. (2012). Kültürler arası ilişkilerde müziğin rolü ve önemi Karol Szymanowskide Anadolu izleri, E-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), 1-13.

UÇAN, A. (2005). Türk-Macar kültür ilişkilerine ve Türk-Macar karşılaştırmalı halk müziği araştırmalarına genel bir bakış (ss. ?-?). İçinde J. Sipos (Ed.), Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması. Ankara: Macaristan Büyükelçiliği Yayını.

YALÇINKAYA, B. (2010). Flüt eğitiminde geleneksel Türk müziği eserlerinin seslendirilmesine yönelik oluşturulan etüt yazma modeli ve bu modelle bestelenen özgün etütlerin öğrenci başarısı üzerine etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

YALÇINKAYA, B., ELDEMİR, A., & SÖNMEZÖZ, F. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının bireysel çalgı dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 9(2), 1583-1595.

YILDIRIM, T. (2015). Müzik sosyolojisi perspektifi ile Ziya Gökalp’in hars ve medeniyet ayrımı üzerinden geliştirdiği milli musiki fikirlerine kısa bir bakış. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 98-115.

YÖRE, S. & GÖKBUDAK, Z. S. (2012). Ahmed Adnan Saygun’un çoksesli müzikte/Türk Çoksesli Müziği’nde ulusalcılığa ilişkin kodları. Bilig Dergisi, (61), 265-284.

URL1:https://amuz.edu.pl/event/i-miedzynarodowy-konkurs-fletowy-im-eugeniusza-towarnickiego-2/ Erişim tarihi: 22.02.2022

URL2:https://towarnicki.chopin.edu.pl/?page=opatronie_1578706932&lang=_default Erişim tarihi: 22.02.2022

URL3:https://i.pinimg.com/564x/e7/04/82/e704826cdd4217d7058fa12f46dd8af6.jpg Erişim tarihi: 20.02.2022

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 Holistence Publications

Downloads

Download data is not yet available.