Analysing the perspective of the presidents of France and Hungary on Non-European migrants through their twitter posts


Abstract views: 74 / PDF downloads: 51

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26809/joa.2256

Keywords:

Twitter, social media, migrants, Hungary, France

Abstract

Twitter is officially known as the platform with the highest usage among social media elements. Most of the time, politicians announce their resignations from office, new duties and many issues via twitter. Everything shared in this medium ensures that many people are aware of the subject at the same time. Some countries make legal arrangements to impose restrictions on the use of twitter or to prevent hate and insult crimes. This platform, where posts are made about every aspect of our lives, can also be a great source of data. Posts about migrants and comments on these posts from all over the world provide data for those who want to analyse the subject.

In Europe, which is accepted as the cradle of democracy and the source of free ideas, it is seen that there are different approaches and discourses for immigrants, especially for non-European immigrants. With Russia's declaration of war on Ukraine, millions of Ukrainians had to leave their country. Previously, Syrians and Afghans were in the same situation and left their countries. It is seen that the harsh measures taken by European countries against immigrants from other countries are not valid for Ukrainians. European countries do not accept this situation. However, this situation is reflected in the discourses of many segments of European societies, especially the heads of state.

Discourse is an effective, influential and directive method that can be used in many fields. The aim of this study is to analyse the twitter posts of the Presidents of France and Hungary, who are EU members, in the first 6 months of the Ukraine-Russia war and to reveal that the perspective on migrants differs between Europeans and non-Europeans.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Serpil Bardakçı Tosun, Alanya Alaaddin Keykubat University / Türkiye

Assist. Prof. Dr.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

References

ARAS, İ. & SAĞIROĞLU, A. (2018). Avrupa Aşırı Sağında Göçmen Karşıtlığı: Fransa ve Macaristan Örnekleri Mukaddime, 9(1), 59-77

BARDAKÇI TOSUN, S. (2018), Avrupa'da Aşırı Sağın Suriyeli Mültecilere Etkisi, www.inesscongress.com, Aralık tam metin kitabı, 1898-1904

BAŞ, T. & AKTURAN, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri:Nvivo ile Nitel Analizi, Örnekleme, Analiz, Yorum. Seçkin Yayıncılık: Ankara

BLOMMAERT, J. & BULCAEN, C. (2000), Critical Discourse Analysis. Annu. Rev. Anthropol 29,447-466, www.annualreviews.org

BUZAN, B.&., WÆVER, O. & WILDE, de J. (1997). .Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers Inc, 1997,239

CANFORA, L. (2010). Avrupa’da Demokrasi, Bir İdeolojinin Tarihi, Çeviren Neşenur Domaniç ve Nusret Avhan, Literatür Yayıncılık, 1-338

CASTLES, S. & MILLER, M. J. (2008). .Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, Çeviren Bülent U. Bal & İbrahim Akbulut, Bilgi İletişim Grubu YAYINCILIK, İstanbul, 1 -482

CHILTON, P. (2005). Missing Links in Mainstream CDA: Moduls, Blends and the Critical Instinct, Ruth Wodak ve Paul Chilton, John Benjamin (der.), A New Agenda in Critical Discourse Analysis, Amsterdam, Publishing Company,

CHOULIARAKI, L., & FAIRCLOUGH, N. (1999). Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh, Edinburgh University Press, 176

ÇAKIR, A. (2022). Ukraynalı Göçmenlerin En Az Tercih Ettiği Ülke Fransa, "https://www.amerikaninsesi.com/a/ukraynali-gocmenlerin-en-az-tercih-ettigi-ulke-fransa/6537743.html".html [Erişim Tarihi: 20.04.2022]

ÇALIŞKAN, F. (2022). Adım Adım Rusya Ukrayna Savaşı ve Üçüncü Tarafların Sürece Etkisi, EURO Politika Dergisi, Sayı 14, 35-47

ÇUHADAR, M. (2023). Budapeşte Demografi Zirvesi: Aşırı Sağ İçin Yeni Bir Kılıf mı?, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, https://www.ankasam.org/budapeste-demografi-zirvesi-asiri-sag-icin-yeni-bir-kilif-mi/ [Erişim Tarihi:27/09/2023]

DEMİR, A. (2022). AB'nin göçmen politikası "bizden ve öteki" üzerine kurulu: Beyaz tenli, renkli gözlü ve Hıristiyan oldukları için duygular farklı…Independent Türkçe [Erişim Tarihi 07/03/2022]

DINAN, D. (2008). Avrupa Birliği Tarihi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 1-477

DÖGER KAZAN, G. (2023). .Fransa'da toplum dışına itilen Suriyeli mülteciler entegrasyon sorunu yaşıyor, https://www.aa.com.tr/tr/ayrimcilikhatti/musluman-karsitligi/fransada-toplum-disina-itilen-suriyeli-multeciler-entegrasyon-sorunu-yasiyor/1815533 [Erişim Tarihi:30/01/2023]

EAGLETON, T. (2004). Edebiyat Kuramı, (Çev. Tuncay Birkan), İstanbul, Ayrıntı Yayınları,1-272

ERNESTO, L. & MOUFFE, C. (2003).Hope, Passion, Politics, in Mary Zournazi (ed.), Hope: New Philosophies of Change. London: Routledge, 122-149

FAIRCLOUGH, N. (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, Londra ve New York, Routledge,1-270

FOUCAULT, M. (1981). The order of discourse. In: R. Young (Ed.), Untying the Text: A Post-Structuralist Reader . London: Routledge and Kegan Paul.1-326

FOUCAULT, M. (1969). Bilginin Arkeolojisi (Çeviren Veli Urhan ,2014), Ayrıntı Yayınları, 1-214

FURTANA, F, (2014). Yapısalcılık Kuramı Bağlamında Kiraz Adlı Hikaye Üzerine Bir Değerlendirme, Mavi Atlas, Sayı 3 ,39-52.

GILL, S. (1995).Globalisation, Market Civilisation and Disciplinary Neoliberalism, Millennium: Journal of International Studies, 24(3) ,399-423

GÜRSES, Ç. (2022). Yapısalcılık ve post yapısalcılık üzerine, https://www.academia.edu/28942872/Yap%C4%B1salc%C4%B1l%C4%B1k_ve_Post_yap%C4%B1salc%C4%B1l%C4%B1k_%C3%BCzerine?auto=download&email_work_card=download-paper[Erişim Tarihi:17/08/2022]

GÜR, T. (2013). Post –Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi, Journal of World of Turks, 6(1), 185-202

GÜLER, K. (2019). A Critique of ‘Normative Power Europe’ Discourse in the Light of a Farewell Speech, Journal of Social Sciences and Humanities , 3(2)0-0 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssh/issue/51572/661549

HABERMAS J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt: Suhrkamp.1-465

HOBBES, T. (1651). Leviathan (Çeviren Semih Lin-2016) Yapı Kredi Yayınları, 1-465

HARRIS, Z. S. (1963). Discourse Analysis Reprints. The Hague, Mouton & Co.1-73

JEFFERSON T. (1791). To George Washington from Thomas Jefferson, 15 February 1791. https://founders.archives.gov/documents/Washington/05-07-02-0207

KARAKAŞ J. (2012). Yapısalcılık: Bilimsel Bir Yöntem mi, “Bir Tür Siyaset mi?, https://www.teorivepolitika.net/index.php/okunabilir-yazilar/item/66-yapisalcilik-bilimsel-bir-yontem-mi-bir-tur-siyaset-mi

KEJANLIOĞLU, D. B. & TAŞ, O. (2009). Türk Basınında AB-Türkiye İlişkilerinin Sunumu:17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültür ve İletişim, 12(1), 39-65

MAZOWER, M. (2008). Karanlık Kıta (çeviren Mehmet Moralı), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1-537

MAGID, J. (2012). The Marshall Plan, Advances in Historical Studies , 1(1), 1-7

NAR, M. Ş. (2014). Yapısalcılık Kavramına Antropolojik Bir Yaklaşım: Levi-Strauss ve Yapısalcılık, Antropoloji Dergisi, S.27, 29-46

OĞUZ M. C. (2008). Söylem Analizi, Sosyoloji Notları, Cilt 5, 52-57

OKCU UYAR, E. (2015). Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri ( Edt.Uğur Burç Yıldız) içinde Normatif Güç Avrupa? Avrupa Birliği –Afrika İlişkileri ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 239-264

ÖZER, S. (2007). Söylem Çözümlemesi Ve Rivayetlerin Anlaşılmasına Yönelik Katkıları, İslami Araştırmaları Dergisi, 20(1),39-57

ÖZKAN, I. (2013). Göç, İltica ve Sığınma Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 1-580)

ÖZTÜRK, Ş. (2023). Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerinden Uluslararası Sisteme Dair Bir Değerlendirme, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 32, 449-462

ÖZCAN, Y. (2022). Fransa'da Ukraynalı mülteciler, diğer mültecilere göre farklı muamele görüyor, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fransada-ukraynali-multeciler-diger-multecilere-gore-farkli-muamele-goruyor/2531565 [Erişim Tarihi: 11/03/2022]

PAGDEN, A. (2010). Avrupa Fikri,(Çeviren Rahmi Öğdül&Mesut Varlık), Ayrıntı Yayınları,İstanbul,1-407

PURVIS, T. & HUNT, A. (2014). .Discourse, ideology, discourse, ideology, discourse, ideology...Moment Dergi, 1(1), 9-36, (Discourse, ideology, discourse, ideology, discourse, ideology... The British Journal of Sociology, 44(3): 473-499. Yazarlardan ve dergiden izin alınarak Türkçe’de basılmıştır.)

RUSS, J. (2019). Avrupa Düşüncesinin Serüveni 1998,Çeviren Özcan Doğan, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 1-510

SAY Ö. (2013). Yapısalcılıktan Post-Yapısalcılığa Çoğulculuğun İnşası, Akademik İncelemeler Dergisi 8(2), 331-346

TORLAK P. (2022).Rusya-Ukrayna Savaşı AB Güvenliğine Nasıl Yansıdı?, EURO Politika Dergisi, S. 14, 31-34

TÜFEKÇİ, E. M. (2003). Structuralism and Its Application, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 17(17), 50-66

ULTAN, M. Ö. (2016). Avrupa Birliği’nde Yasa Dışı Göçün Önlenmesi ve Ülke Uygulamaları, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 1-374

VAN DIJK , T. A. (1997). The study of discourse. In: T. A. van Dijk (Ed.), Discourse as Structure and Process: Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, 1London: SAGE.1–34, https://doi.org/10.4135/9781446221884.n1

WODAK, R. (2000). Does sociolinguistics need social theory? New perspectives in critical discourse analysis. Discourse and Society,2(3), 123- 147.

WOOD, L. A. & KROGER R.O. (2000). Doing Discourse Analysis: Methods for Studying Action in Talk and Text, SAGE Publications, Inc.,1-240

YAZICI, F. & APAK, C. (2022). Rusya-Ukrayna Savaşı Haberleri Üzerine Bir İnceleme: Sputnık Türkiye Twıtter Hesabı Örneği, Erciyes Akademi, 36(3), 1055-1070

YETİM, M. & ERDAĞ, R. (2018). Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Söylem Analizi: Revizyonist Söylemin Gelişimi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 79-100

YILDIZ, U. B. (2015). Avrupa Birliği’nin Dış İlişkileri Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara,1-444

ZIG, L. H. & RICH, P. B. (1986). Race,Government and Politics in Britain, Macmillan, Londra ,1-283

URL-1 HÜRRİYET (2021). Avrupa’da Büyük İnsanlık Dramı, https://www.hurriyet.com.tr/galeri-avrupada-buyuk-insanlik-drami-binlerce-duzensiz-gocmen-aclik-ve-olum-tehlikesiyle-karsi-karsiya-41935311/1 [Erişim Tarihi:09/11/2021]

URL -2 SÖZCÜ (2022). Rusya Ukrayna savaşı neden çıktı? Rusya Ukrayna savaşı son durum ne? https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/rusya-ukrayna-savasi-neden-cikti-rusya-ukrayna-savasi-son-durum-ne-6989296/ [Erişim Tarihi: 04 /03/2022]

URL- 3 EURONEWS (2022). AB, Rus doğal gazına ne kadar bağımlı; alternatif ülkeler ve kaynaklar hangileri? https://tr.euronews.com/2022/08/29/ab-rus-dogal-gazina-ne-kadar-bagimli-alternatif-ulkeler-ve-kaynaklar-hangileri#:~:text=2020%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20AB%20%C3%BClkelerinde%20gelen,%C3%BC%20Rusya'dan%20tedarik%20edildi. [Erişim Tarihi: 29/08/2022]

URL-4 DÜŞÜNBİL(2017). Michel Foucault: Söylem nedir?,https://dusunbil.com/michel-foucault-soylem-nedir/ [Erişim Tarihi: 14/12/2017]

URL-5 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (2022). Fransa'nın Siyasi Görünümü https://www.mfa.gov.tr/fransa-siyasi-gorunumu.tr.mfa [Erişim Tarihi:25/04/2022]

URL-6 FRANSA POSTASI (2022). Macron Fransa’nın İltica ve Göç Politikasını Kökten değiştirmeye Hazırlanıyor, https://www.fransapostasi.fr/fransa/macron-fransanin-iltica-ve-goc-politikasini-kokten-degistirmeye-hazirlaniyor/ [Erişim Tarihi: 16/09/2022]

URL-7 NTV (2023). Macron: Avrupa sınırlarını daha iyi korumalı https://www.ntv.com.tr/dunya/macron-avrupa-sinirlarini-daha-iyi-korumali,UKs3LL0gpUmEKhK7TButsg [Erişim Tarihi:16/09/2023]

URL-8 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (2022). https://www.mfa.gov.tr/macaristan-siyasi-gorunumu.tr.mfa#:~:text=Macaristan'da%20Cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20se%C3%A7imleri%2010,%C4%B1n%20ilk%20kad%C4%B1n%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%20se%C3%A7ilmi%C5%9Ftir. [Erişim Tarihi:15/03/2022]

URL-9 DW TÜRKÇE (2023). AB Zirvesinde Ukrayna'ya Yapılacak Yardımlarda Görüş Ayrılıkları https://www.haberler.com/politika/ab-zirvesinde-ukrayna-ya-yapilacak-yardimlarda-gorus-ayriliklari-16474867-haberi/ [Erişim Tarihi: 27/10/2023]

URL-10 EURONEWS (2022). Ukrayna'daki savaş Avrupa'yı nasıl değiştirdi? Ülke ülke Ukrayna savaşının etkileri https://tr.euronews.com/2022/08/24/ukraynadaki-savas-avrupayi-nasil-degistirdi-ulke-ulke-ukrayna-savasinin-etkileri [Erişim Tarihi:24/08/2022]

URL -11 SPUTNIK TÜRKİYE (2023). AB, Macaristan'a 'vermesi gereken' fonu Ukrayna'ya yardım etmesi için 'rüşvet' olarak kullanabilir https://sputniknews.com.tr/20231003/ab-ukraynaya-yardim-ugruna-muhalif-macaristana-para-aktarabilir-1075974949.html [Erişim Tarihi: 03/10/2023]

URL-12 ÇEK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ (2023). Haberler Ve Olaylar https://www.mzv.cz/ankara/tr/haberler_ve_olaylar/visegrad_dortlusu_cekya_v4_donem_baskanl.html [Erişim Tarihi: 23.10.2023]

URL-13 EURONEWS (2023). BM 'Gazze'de insani ateşkes' çağrısı yapan kararnameyi kabul etti, https://tr.euronews.com/2023/10/27/bm-gazzede-insani-ateskes-cagrisi-yapan-kararnameyi-kabul-etti [Erişim Tarihi:27.10.2023]

https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf ,

https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf

Published

2024-01-31

How to Cite

Bardakçı Tosun, S. (2024). Analysing the perspective of the presidents of France and Hungary on Non-European migrants through their twitter posts. JOURNAL OF AWARENESS, 9(1), 121–140. https://doi.org/10.26809/joa.2256

Issue

Section

Research Articles