The importance of public finance in the framework of the 2008 economic crisis and the pandemic crisis


Abstract views: 58 / PDF downloads: 47

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15637/jlecon.2423

Keywords:

Covid-19, Public Finance, Fiscal Policy, Economic Crises

Abstract

The capitalist economic system creates a constant tendency towards crisis. When crisis trends are considered in terms of their periodic effects, they produce results that have different dimensions such as ecological crises and health crises and include a radical transformation of the socio-economic structure. In this sense, the main purpose of this study is to emphasize that the real source of crises is the change dynamics of the economic system and, in this context, other crisis manifestations are a reflection of economic crises and the transformation in the socio-economic structure after the crisis. In this context, it is important to make a historical evaluation of economic crises and pandemics, based on the idea that the past provides understanding of today and that today requires rethinking the past. The study argues that there is a causal relationship between epidemic diseases causing pandemics and health crises and economic crises that involve radical economic and social transformations. Based on this, the 2008 economic crisis and the Covid-19 pandemic crisis are considered as recent experiences that made this causality relationship visible.  In solving the economic and social problems arising from these experiences, the concept of republicness which can be expressed as a paradigm shift in terms of public finance, is discussed as an important alternative approach within the framework of health services and living wage proposals.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKBAŞ, M. E. (2017). 1800’lerin Küresel Krizleri, Büyük Depresyon ve 2008 Krizi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 77-127.

AKÇAY, B. (1992). Konut finansmanı ve Türkiye’deki uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara

AKINCI, M., AKINCI, G.Y. & YILMAZ, Ö. (2014), Lale Çılgınlığından Mortgage Krizi’ne Spekülatif Balonlar. Tarih Okulu Dergisi, 7(9), 719-749

AKKEMİK, K. A. (2011). Japonya (1991) ve ABD (2007-2009) Finans krizlerinin politik iktisat perspektifinden bir değerlendirmesi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 171-186.

AKYOL, S.(2014). Finansal Kriz ve Maliye Politikası: Avrupa Birliğine Üye Balkan Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Finans Politik-Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51(597), 45-60.

ALTINOĞLU, E. & GÜLOĞLU, B. (2002). Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri. I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 27, 107-132.

ANKER, R. (2011). Estimating a living wage: A methodological review. Geneva: ILO.

ARIK,F.Ş.(1991). Selçuklular zamanında Anadolu’da Veba Salgınları. Tarih Araştırmaları Dergisi, 15(26), 27-57.

BAŞKAYA, F. (2018). Çöküş: Kapitalizmin Nihai Krizi Üzerine Bir Deneme, Yordam Kitap.

BOLAT, Ö. (1990). AT’de Ekonomik ve Parasal Birlik. İstanbul: İKV Yayınları.

BORATAV, K.(2019). Türkiye’de kamucu politikaları analizi. TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu. 99-107.

BOUGRİNE, H. (2012). Fiscal Austerity, The Great Recession And The Rise Of New Dictatorships. Review of Keynesian Economics 1 (1), 109–125

BROWNE, L.E.(2001).Does Japan Offer Any Lessons for The United States? New England Economic Review,1(3), 3-18

CAN, H. (2013). Avrupa Birliği Hukuku. İstanbul: Sürat Yayınları.

CİCİOĞLU, Ş. & YILDIZ, A. (2018). Lale Krizinden Günümüze Ekonomik Krizler: Temel Yaklaşımlar ve Ortak Özellikler. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(9).

CURRY, T & SHIBUT, L. (2000). The Cost of the Saving and Loan Crisis: Truht and Consequences, FDIC Bankin Review, 13(2).

DORNBUSCH, R. & REYNOSO, A.(1989). Financial Factors in Economic Development. American Economic Review, 79(2), 204-209.

ELLIOTT, C.P. (2015). The Crisis Of A.D. 33: Past and Present. Journal of Ancient History , 3(2), 267–281

ERDÖNMEZ P. A. (2009). Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi. Bankacılar Dergisi, (68), 85-101.

EVLİMOĞLU, U & GÜDER, M. (2021). Tarihteki Ekonomik Balonlar Işığında Kripto Paralara Genel Bir Bakış. ASBİ Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 469-496.

FLANDREAU, M & UGOLİNİ, S. (2014). The Crisis of 1866. British Financial Crises since 1825. Editörler: N. Dimsdale ve A. Hotson., Oxford University Press : 76-93.

FİDAN, A.& FIRAT, E. (2020). 2008 Küresel Finans Krizinin Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkisi: BRIC Ülkeleri-Türkiye Karşılaştırması. The Journal of Social Economic Research, 20(39).

GOODHART, C. A. (2008). The background to the 2007 financial crisis. International Economics and Economic Policy, 4(4), 331-346.

GÖÇER, İ.(2012). 2008 Küresel Ekonomik Kriz’in Nedenleri ve Seçilmiş Ülke Ekonomilerine Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (17), 18- 37.

GÜLALP, H. (1987). Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, Yurt Yayınları.

GÜZELSARI, S. (2012). Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 3, Eylül 2012, s. 29-57.

GÖKER, Z. (2014). Küresel Kriz Sonrası Maliye Politikalarında Değişim ve Mali Tuzak Riski. Çalışma ve Toplum Dergisi, 40, 103-116

HANNA, E. (2015). The Route to Crisis: Cities, Trade, and Epidemics of the Roman Empire. Humanities and Social Sciences, Fall 2015, Vol:10, 1-10.

KARABULUT, Ş. & SARAÇ, Ö. (2020). İktisadi ve Mali Krizlerin Anatomisi: Krizler Tarihi Üzerine Kısa Değerlendirmeler. İzmir İktisat Dergisi, Cilt: 35 Sayı: 2 Sayfa: 375-401

KARLUK, R. S. (1999). Türkiye Ekonomisi: Tarihsel Gelisim, Yapisal ve Sosyal Degisim. Istanbul.

KAYA, G ve KAYGISIZ, A.D. (2015). 2008 Küresel krizi ve sonrasında Türkiye’de uygulanan maliye politikalarına genel bir bakış. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26), 173-188

KAYMAK, M. (2010). 1873-1896 Krizi: Mit Mi Gerçeklik Mi? Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(02), 165-194. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002163

KNODELL, J. (2006). "Rethinking the Jacksonian Economy: The Impact of the 1832 Bank Veto on Commercial Banking". The Journal of Economic History. 66 (3): 541-574.

KUTLU, H. A., & DEMİRCİ, N. (2011). Küresel Finansal Krizi (2007-?) Ortaya Çıkaran Nedenler, Krizin Etkileri, Krizden Kısmi Çıkış ve Mevcut Durum. Muhasebe ve Finansman Dergisi (52), 121-136.

LEWIS, M.(1989). Liar’s Poker: Rising Throught The Wreckage On Wall Street. New York. W.W Norton & Company.

OFLAZ, N.K. (2021). Küresel Sağlık Krizinin Ekonomiye Etkileri ve Mali Önlemler: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD),8(3), 385.

OKTAR, S. & YÜKSEL, S. (2015). 1998 Yılında Rusya’da yaşanan bankacılık krizi ve öncü göstergeleri. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol: XXXVII, sayı :II 327-340

PARILDAR, H. (2020). Tarihte Bulaşıcı Hastalık Salgınları. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 30, 19-26.

ROBERTS, M. (2022). A World Rate of Profit: Important New Evidence (çevirimiçi) https://thenextrecession.wordpress.com/2022/01/22/a-world-rate-of-profit-important-new-evidence/.(Erişim tarihi: 23.04.2023)

SAAD-FİLHO, A. (2022). Kriz Çağı: Neoliberalizm, Demokrasinin Çöküşü ve Pandemi. Yordam Kitap

SAVRAN, S. (2013). Üçüncü Büyük Depresyon: Kapitalizmin Alacakaranlığı. Yordam Kitap

SÖNMEZ, M. (2019). Nasıl bir kamuculuk istiyoruz. TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu. Ankara. 243-250.

SUSAM, N.& BAKKAL, U. (2008). Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Maliye Dergisi, 155, 72-88.

STABLE, D.R. (2008). The Living Wage: Lessons From The History Of Economic Thought. Cheltenham: Edward Elgar. St Mary’s College of Maryland. USA.

STABLE, D.R. (2016). The political economy of a Living Wage : Progressives, the New Deal and social justice. Palgrave Studies in American Economic History. Palgrave Macmillan. Massachusetts

STANGE, N. (2021). Politics of Plague: Ancient Epidemics and Their Impact on Society 2021 Claremont Colleges Library Undergraduate Research Award. https://scholarship.claremont.edu/cclura_2021/4.

TEKİN, İ.Ç. (2016). Kredi derecelendirme kuruluşlarının öngörmedikleri krizler ve iflaslar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19, 194

TEKİN, A.(2021). Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler ve Ekonomik Sonuçları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(40), 330-355.

TÜREL, O.(2019). Neoliberal Dünya Ekonomisinde Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar, 1980-2018. TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu. 111-118.

TÜRK, A., AK BİNGÜL, B., & AK, R. (2020). Tarihsel Süreçte Yaşanan Pandemilerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, (COVID-19 Special Issue), 612-632. https://doi.org/10.21547/jss.766717

ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ, Ç. (2011), Türkiye’de Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü, Notabene, Ankara

ÜRÜNAL, A.A. & EMİNİ, F.T. (2020). Kamu politikalarına davranışsal yaklaşım. IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu. 32-33.

YILDIRIM, N. (2006). Su İle Gelen Ölüm Kolera ve İstanbul Suları. Toplumsal Tarih, (145), 3-4.

YILMAZ, K. (2012). Alternatif Kamusalın Politik Ekonomisi: Teorik Bir Tartışma “Genel Olarak Sermayeden” “Genel Olarak Birliğe”. Praksis. Dört Aylık Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 30-31, sayı:3, 259-277, Dipnot Yayınevi.

YÜKSELBABA, Ü. (2008). Kamusal Alan Modelleri ve Bu Modellerin Bağlamları. Journal Of Istanbul University Law Faculty, 66(2), 227-271.

WYPLOSZ. C. (2006). European Monetary Union: The Dark Sides of a Major Success. Economic Policy, 21(46), 208–261.

Published

2024-06-11

How to Cite

Baki, B., & Özuğurlu, H. Y. (2024). The importance of public finance in the framework of the 2008 economic crisis and the pandemic crisis. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 11(2), 61–84. https://doi.org/10.15637/jlecon.2423

Issue

Section

Research Articles

Most read articles by the same author(s)