THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON LABOR MARKET AND YOUTH UNEMPLOYMENT
PDF (Türkçe)

Keywords

Küreselleşme, İşsizlik, Genç İşsizlik, Devletçilik, Korelasyon Analizi Globalization, Unemployment, Youth Unemployment, Statism, Correlation Analysis

How to Cite

ÇATIR, İbrahim. (2019). THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON LABOR MARKET AND YOUTH UNEMPLOYMENT. JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 6(3), 321-344. https://doi.org/10.15637/jlecon.6.020

Abstract

Unemployment has always been a problem for humanity. It is important for both the individual and the society to find a place in the employment in order not to leave the people materially and spiritually in the society. For the absence of social classes and disagreements in the society, the active population should be included in the working life. It would be more beneficial to support all individuals who wish to work in the business by not only adhering to the private sector but also with statism.

In the study, the emphasis on youth unemployment was emphasized and it was aimed to contribute to solutions. In this study, adopting the principle of statism and preventing the waste of resources by making a division of labor in all the countries of the world, increasing income inequality, increasing the class differences among the citizens living in countries and reviewing the policies to increase employment in order not to increase the phenomenon of terrorism in countries are discussed.

The survey method wa sapplied in the study and data were collected electronically. Random sampling method was applied in the sample selection and 600 participants were reached. Multiple fit analysis were applied

As a result of the study, gender, age, marital status, education, housing status, differents pending for education and salary expectations among individuals whose unemployment expectations differed. Solutions and suggestions to increase employment are given.

Keywords: Globalization, Unemployment, Youth Unemployment, Statism, Multiaple Conformity Analysis

JEL Codes: 10, M10, F66, H31, J53

https://doi.org/10.15637/jlecon.6.020
PDF (Türkçe)

References

ATALAY, S., (1990), Avrupa Topluluğu ve Türkiye'de İşgücü ve Ücret Politikaları, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi yayınları-428.
AKTAR İ., ÖZTÜRK L., (2009), “Can Unemployment Be Cured By Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey?”, International Research Journal of Finance and Economics, Sayı 27, 203-211.
BAYRAKTAR S., İNCEKARA A.,(2013), Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt 4 sayı 1, ss15-38
CASTLES, S., MİLLER, M. J., UĞUR, B. B., AKBULUT, İ.,(2008), Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul: Kurtiş Matbaacılık, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, No:195-8.
CEYLAN, B. A.,(2003), “İşsizlik Sorunu ve Türkiye’nin AB İstihdam Stratejisine Uyumu”, İşveren Dergisi,42(1).
ÇAKIR, Ö., (2006), Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri, Ankara: Kamu-İş yayınları. Çalışma Hayatı İstatistikleri-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayın no:132
ÇOLAK, Ö. F., (1998), Küreselleşme, Beşeri Sermaye ve Çocuk İşgücü, Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu.
GİDDENS, A.,(1998), Modernliğin Sonuçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
GÖK, M.,(2004), İşgücü Piyasası ve Kobiler, Ankara: Roma yayınları.
IŞIĞIÇOK, Ö.,(2011), İstihdam ve İşsizlik, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
IŞIKLI, A.,(1975), Ücret, Ankara: Doğan yayınları.
İZGİ B. B.,(2012) Genç İşsizliği ve Eğitim İle Olan İlişkisi, Elekronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 41, ss295-310
KARA, M., DURUEL, M.,(2005),"Türkiye’de Ekonomik Büyümenin İstihdam Yaratamama Sorunu", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 367-396.
KARADAĞ, B., SARI, P., (2003), 2000'li Yıllarda İşçi Sınıfının Durumu Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü-Disk-Ar, Ankara: Genel-İş Matbaası.
KÖSTEKLİ, Ş. İ., (1999), Dünya da ve Türkiye'de İşsizlik, Ankara: Türk İş Eğitim Yayınları, No:24.
MURAT, S., ŞAHİN, L., (2011) AB'ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği, İstanbul: Inter Basım, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No: 2011-35
ÖZDEMİR, S., ERSÖZ, H. Y., SARIOĞLU, İ.,(2006), İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin Desteklenmesi, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, No:2006-45.
ROBERTSON, R.,(1999), Küreselleşme, İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.
SCHULTZ T. W., (1961) ''Investment in Human Capital'', TheAmericanEconomicReview,51(1), 1-17.
SERİN, V., ARICAN, E., YÜCEMEMİŞ, B. T., CİVAN, K., IŞIL, G.,(2007) İstihdam Perspektifinde AB Sürecinde Türk Tarımının Genel Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul: İTO yayınları, No: 2007-34.
SOLAK, L.,(2012) ''İşsizlik Sorunu, Türkiye'de İşsizlikle Asgari Ücret, Sanayi İstihdam Oranı ve Yolsuzluk Arasındaki İlişkinin Analizi'', Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.
TANRIVERDİ, H.,(2000), Sendikal Profilden Türkiye Gerçekleri, Ankara: Yusufçuk Baskı, Yayın, Eğitim Yayınları No:129.
TAŞ H. Y ve diğ.,(2018) Türkiye’ de Genç İşsizliği Sorunu ve Alternatif Çözüm Önerileri, Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 7, Yıl 7, Sayı 18, ss279-294
TAŞÇIOĞLU, M., (1971) Uluslararası Görüşler Açısından Endüstri ve Tarım Sektörlerinde Asgari Geçim Asgari Ücret Sorunları Ve Bu Konular Karşısında Türkiye, Ankara: Tisa Matbaacılık Sanayii.
TOK, N., (2003), Kimlik ve Siyaset, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
WOLF, C.J., (2000)“Globalization: Meaningand Measurement”,A Journal of Politicsand Society, 14, 1-10.
YALOVA, Y.,(2005) Türkiye Avrupa İlişkileri Işığında Özelleştirme, Ankara: Nobel Yayınları.
YAVİLİOĞLU, C., DELİCE, G., ÖZSOY, O., (2010) Dünyada ve Türkiye'de Özelleştirme Uygulamaları Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif, Ankara: Lazer Ofset, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.
YAVUZ, A., (2010) İşgücü, İstihdam ve Kriz Olgusu, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:2010-122.
ZAİM, S., (1992), Çalışma Ekonomisi, İstanbul: Filiz Kitapevi.

Downloads

Download data is not yet available.