A qualitative evalution on the labor of migrant women working in the greenhouse sector in Altınova


Abstract views: 14 / PDF downloads: 7

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.2392

Keywords:

Migation, Women’s Labour, Immigrant Women’s Labour

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between the participation in labor markets and gender roles of immigrant women who came to the Altınova district of Yalova province with international migration and work in the greenhouse sector. . Türkiye’s geopolitical location has always been a transit country for immigrants. In addition, with the influence of the “Arab Spring”, which took place especially in 2010 and affected many Middle Eastern countries, mass migrations took place from Middle Eastern countries to Turkey, and with these mass migrations, immigrants entering Turkey were included in Turkey’s labor markets. Although there are many studies on immigrant labor in the literature, it is seen that studies on immigrant women’s labor are limited in quantitative terms. Studies have generally focused on the labor of immigrant women in sectors such as domestic services, care services, and tourism, and no study has been found examining the situation of immigrant women in the greenhouse sector. For this reason, this study was conducted to evaluate the labor of immigrant women working in the greenhouse sector in the Altınova district of Yalova province.

The study, conducted in the Altınova district of Yalova province in 2023, is based on interviews with 10 women from different ethnic groups who had to migrate to Turkey. Women’s efforts to exist in the labor markets with the perception that “a woman’s place is in the home” brought about by gender roles have been continuing for many years. Along with the secondary disadvantage of being an immigrant, the position of immigrant women in the labor markets makes them an even more vulnerable group. This study, which uses qualitative research methods, shows that immigrant women struggle with many problems in the labor markets, such as low wages, social exclusion, dequalification, and being obliged to continue their current job, as a result of the perception of fragile, easily manageable and cheap labor brought about by gender roles.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ADIGÜZEL, G., (2020). İtici ve Çekici Faktörler Işığında Türkiye›ye Yönelik Uluslararası Göçler 1979-2019. basım yeri bilinmiyor:yazarı bilinmiyor

ADIGÜZEL, Y., (2016). Göç Sosyolojisi. basım yeri bilinmiyor:Nobel Yayınevi.

AFAD, (2014). Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü. basım yeri bilinmiyor:Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Anon., (1951). Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme. basım yeri bilinmiyor:Cenevre Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği.

Anon., (2018). [Çevrimiçi] Availableat: http://yalova.tarim.orman.gov.tr/haber/366/Yalova-Tarim-SektoruDeğerlendirildi

[Erişildi: 10 mayıs 2022].

ARIKIN, S., (2023). Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Kalıcı Çözüm Yollarına Bakış Açılarının Sosyal Destek Mekanizmaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Balıkesir:Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

BABATAŞ, G., (2007). Beyin Göçü ve Türkiye’nin Sosyo Ekonomik Yapısının Beyin Göçüne Etkisi. Öneri Dergisi, pp. 263-266.

BAHAR, O. & KORKMAZ BİNGÖL, F., (2010). Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin İstihdam ve İş Gücü Piyasalarına Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 43-61.

BAKIRTAŞ, T. & KANDEMİR, O., (2010). Gelişmekte Olan Ülkeler ve Beyin Göçü: Türkiye Örneği.Kastamonu Eğitim Dergisi, pp. 961-974.

BALTACI, A., (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), pp. 231-274.

BARIŞIK, S., (2020). Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç ve Türkiye’nin Suriye Deneyimi. basım yeri bilinmiyor:Gazi Kitabevi.

BM, (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. basım yeri bilinmiyor:yazarı bilinmiyor

BOZOK, M., (2019). Göç Sonucu Yaşanan Erkeklik Krizlerinin Bir Yüzü Olarak Erkekliğin Kaybı. Journal of Economy Culture and Society, pp. 171-185.

CHMILIAR , L., (2012). Multiple-Case Designs. içindeA. J. Mills, G. Durepos & E. Wiebe, düz. Encyclopedia of Case Study Research. Thousand Oaks :SAGE Publications, Inc. , pp. 582-583.

COŞKUN, E., (2017). Türkiye’de Kağıtsız Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler. Çalışma ve Toplum, 3(54), pp. 1299-1316.

ÇAĞLAR, T., (2018). Göç Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve. Toros Üniversitesi İİBF Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 26-49.

ÇAKMAK, H. & YAMAN, I., (2018). Post-Sovyet Dönemde Türkiye›ye Yönelik Kadın Emek Göçü Profili: Kumkapı›da Tekstil Sektöründeki Satış Temsilcisi Kadınlar Örneği. Middle East Journal of Refugee Studies, 3(2), pp. 197-228.

ÇOŞTAN, U., (2020). Türkiye’de Göç Yönetimi ve Politikaları: Suriyeli Mülteciler Örneği. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.

DEDEOĞLU, S., (2011). Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Dışlanması: İstanbul Hazır-Giyim Sanayinde Çalışan Azerbaycanlı Göçmen Kadınlar Örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(1), pp. 27-48.

DEDEOĞLU, S., (2019). Göç, Prekaryalaşma ve Kadın Emeği: Türkiye’de Suriyeli Kadınların Mevsimlik Tarımsal Üretimdeki Yeri. 34(3), pp. 187-197.

DEMİRDİZEN, D., (2013). Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Yeni Düzenlemelerle Yarı Köle Emeğine Doğru Mu?.

Çalışma ve Toplum, 3(38), pp. 325-346.

EKİZ GÖKMEN, Ç., (2011). Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar. Çalışma ve Toplum, 1(28), pp. 201-232.

ERDOĞAN, M., (2022). Suriyeliler Barometresi 2021: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi. Ankara: UNHCR.

ERGÜDER, B., (2006). Türkiye’de Kadın Emeğinin Değişen Yapısı: Enformel Kesimde Kadın Emeği ve Kadın Emeğine Talep.

GANIYEVA, S., (2014). Türk ve Rusya Federasyonu Hukukunda Mülteci ve Sığınmacı Kavramları Arasındaki Ayrım. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(2), pp. 45-82.

HAAS, H. D., CASTLES, S. & MİLLER, M. J., (2022). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Nüfus Hareketleri. basım yeri bilinmiyor:GAV Perspektif Yayınları.

IOM, tarih yok Biz Kimiz. [Çevrimiçi] Available at: http://turkiye.iomiint/tr/biz-kimiz [Erişildi: 27 Şubat 2024].

KAHYA, Y., (2022). Göçün Değişen Yüzü: Fiziksel Emek Göçünden Beyin Göçüne. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, pp. 819-833.

KARA, P. & KORKUT, R., (2010). Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler. Türk İdare Dergisi, Issue 467, pp. 153-162.

KİRİŞÇİ, K., (2007). Turkey: A Country of Transition from Emigration to Immigration. Mediterranean Politics, 12(1), pp. 91-97.

KOÇAK, A. & DURGUN KAYGISIZ, A., (2023). Cumhuriyet’ten Bugüne Türkiye’nin Göç Politikaları: Göç Yönetimindeki Ulusal ve Uluslararası Aktörler. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, pp. 253-273.

KOÇAK, Y. & TERZİ, E., (2012). Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 163-184.

KÖLEOĞLU, N. & ŞİMŞEK KANDEMİR, A., (2018). Uluslararası Göç İstatistiklerinde Bulanık Kümeleme Analizi: Göç Sayıları ve Göçmen İşçi Dövizleri İle OECD Ülkeleri. 1. Baskı dü. Bursa: DORA Basım-Yayn Dağıtım Ltd. Şti..

KURT, A., (2021). “Bavula Sığmayan Hayatlar”: Göçmen Kadın Anlatılarında Trabzon!da Mekanlar, Patikalar ve Mücadeleler. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 15(31), pp. 257-296.

LEIGHTON, M., RUGGIA-FRICK, R., SCHMITT, V.& KLEMMER, A., (2021). Göçmen İşçiler, Mülteciler ve Ailelerini Sosyal Koruma Kapsamına Almak: Politika Belirleyiciler ve Uygulayıcılar İçin Rehber. Cenevre: Uluslararası Çalışma Örgütü.

MERRIAM, S. B., (2023). Nitel Araştırma Desen ve Uygulamalar İçin Bir Rehber. 3. Baskıdan Çeviri dü. basım yeri bilinmiyor:Nobel Akademik Yayıncılık.

ÖZDEMİR, H. & UĞURLUDOĞAN, U., (2023). Arap Baharı Sonrası Türkiye›nin Suriyelilere Yönelik Göç Politikaları. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 162-196.

ÖZER, M. M., (2017). Ataerkil Kapitalist Çalışma Yaşamından Kadın Tanıklıkları. Çalışma ve Toplum, 3(54), pp. 1397-1424.

PERRUCHOUD, R., (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. Cenevre: Uluslararası Göç Örgütü.

SAĞLAM, S., (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat Araştırmaları, pp. 33-44.

SOYTÜRK, M., (2012). Türkiye’den Avusturya’ya İş Gücü Göçü. International Periodical For The Language Literature and History of Turkish or Turkic, pp. 2313- 2328.

TAŞKIN, D., (2014). Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(175), pp. 175-204.

TBMM, 2013. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Ankara: TBMM.

TEMİR, H., (2023). Tükiye’de Göçün Dış Politika Perspektifinden Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 1(21), pp. 26-40.

TİLEV, F., (2018). Esnek Çalışma ve Kadın İstihdamı. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), pp. 121-150.

TOKSÖZ, G., (2021). Emanet Emek: Göç Yollarında Kadınlar. 1. Baskı dü. Ankara: Dipnot Yayınları.

UÇAR, C., (2020). Gaziantep Parça Başı Emek Piyasasının Suriyeli Kadınları: Emek, Zorunlu Göç ve Şiddet. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden, pp. 38-55.

ÜNVER, C., (2012). Almanya›ya Türk İşgücü Göçü: Geçmişten Geleceğe Sorunlar, İmkanlar ve Fırsatlar. Journal of Social Policy Conferences, Issue 45, pp. 177-226.

YALÇIN, Ç., (2015). Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar ve Ekonomik Şiddet. Fe Dergi, 7(1), pp. 49-60.

Published

07.06.2024

How to Cite

Göktaş, S., & Keleşoğlu, F. (2024). A qualitative evalution on the labor of migrant women working in the greenhouse sector in Altınova. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 4(2), 85–100. https://doi.org/10.47243/jos.2392

Issue

Section

Articles