Teacher's opinions on in-service training offered on MoE distance education platforms


Abstract views: 8 / PDF downloads: 15

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.2330

Keywords:

distance education, in-service education, education information network, teacher information network

Abstract

The purpose of this study was to gather feedback from teachers who work in primary, secondary, and high schools that are affiliated with the Ministry of National Education regarding the in-service training provided on the Ministry of National Education Distance Education Platforms (EBA and BA) in the fall semester of the 2022–2023 academic year and to suggest solutions. The study employed the descriptive survey approach, one of the quantitative research techniques. The criterion selection approach from the purposeful sampling method was utilized to select the teachers who would take part in the study. The standard of "being a teacher who has completed 10 years" was picked as a standard in this framework. Questions were posed to teachers employed by numerous schools to guarantee the greatest possible diversity. The study's participant teachers comprised 138 female instructors and 89 male teachers. The survey included 228 participants from various levels and schools throughout numerous Turkish provinces. Survey of Teachers' Opinions Regarding In-Service Training Videos The researcher built a method for gathering data and presented it on MoNE Distance Education Platforms. There are 33 questions on the survey. Teachers received the questionnaire created as part of the research via Google Forms. The results show that instructors generally find in-service training helpful, but they believe that in-service training needs to be improved in terms of material utilization and implementation in the classroom. Additionally, around half of the participants are instructors who believe that the in-service training's contents improve the educational environment. It may be concluded that there is a consensus that the training should be reformed to better meet the needs of the teachers given that the other half of respondents were unsure and negative. Additionally, it is advised that in-service training be strengthened with innovations that foster participation. To accomplish this, training should be designed using gamification methods, techniques, and components that the world's major organizations use. Additionally, the quality of the training should be increased by converting the gains attained at the end of the training into service points or an award that will support professional development.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKDAĞ, C. (2023). Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Platformuna Yönelik Yönetici ve Öğretmen Algıları. [Tezsiz Yüksek Lisans Projesi]. Pamukkale Üniversitesi: Denizli.

BAĞCI, N. & ŞİMŞEK, S. (2000). Milli eğitim personeline yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerine genel bir bakış. Milli Eğitim Dergisi, 146, 9-12. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/146/bagci.htm adresinden alındı

EMİN, M.N. (2020). Koronavirüs salgını ve acil durumda eğitim. Seta/perspektif Nisan, 268, 1-4. https://setav.org/assets/uploads/2020/04/P268.pdf adresinden alındı

fatihprojesi.meb.gov.tr. (2022, 5 Aralık). Fatih Projesi | İçerik. [Web sayfası]. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/about.html adresinden alındı

GÖKDEMİR, A. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eba (Eğitim Bilişim Ağı)’ya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Aksaray Üniversitesi: Aksaray.

GÖKYER, N. (2012). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve öncelikli ihtiyaç duydukları konular. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 162(162), 233-267. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21489/230354 adresinden alındı

HİE Kılavuzu (2022). Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Kılavuzu. [PDF dosyası]. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_08/24144420_hizmet içi eğitim faaliyetleri kılavuzu guncellendi.pdf

KARADAĞ, R. (2015). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretimine yönelik hizmet içi eğitimlere ilişkin görüşleri ve hizmet içi eğitim gereksinimleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 33-50.

KÜÇÜKTEPE, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 26-43. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/159221/sinif-ogretmenlerinin-hizmet-ici-egitimihtiyaclarinin-ogretmen-goruslerine-gore-belirlenmesi adresinden alındı

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2022, 22 Kasım). Uzman ve Başöğretmenlik Eğitim Programına Başvuru Sonuçları Açıklandı. [Web sayfası]. Milli Eğitim Bakanlığı. https://www.meb.gov.tr/uzman-ve-basogretmenlik-egitim-programina-basvuru-sonuclari-aciklandi/haber/26967/tr adresinden alındı

NARTGÜN, Ş. S. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarının etkileri üzerine düşünceleri (Bolu İli Örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 157-178. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1513/18363 adresinden alındı

OMAR, C. M. Z. C. (2014). Öğretmenler için hizmet içi eğitim ihtiyacı ve okulda etkinliği. Uluslararası İnovasyon Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2(11), 1–9. https://doi.org/10.31686/ijier.vol2.iss11.261 https://scholarsjournal.net/index.php/ijier/article/view/261/181 adresinden alındı

ORHAN, F. & AKKOYUNLU, B. (1999). Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1.kademe öğretmenlerinin video destekli hizmetiçi eğitim. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16(17), 134–14. http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1115-published.pdf adresinden alındı

ÖYGM (2022, 4 Aralık). Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Eğitimleri. [Web sayfası]. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, https://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmen-bilisim-agi-oba-egitimleri/icerik/962 adresinden alındı

ÖZAVCI, E. & ÇELİKTEN, M. (2017). Uzaktan hizmet içi eğitim uygulamalarında öğretmen görüşlerine göre karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Journal of Educational Studies, 4(2), 39-76.

ÖZEN, E. (2019). Eğitimde dijital dönüşüm ve eğitim bilişim ağı (EBA) (editöre mektup). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dergisi, 5(1), 5-9. https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/23078/403-published.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alındı

SABAN, A. (2000). Hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi, 145(1), 25-27 http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/145/saban.htm adresinden alındı

SARIGÖZ, O. (2011). İlköğretim öğrencilerinin hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler ve Etkileri Konferansı, Antalya/Türkiye.

ŞAHİN, L. & GÜÇLÜ, F. (2011). Genel olarak hizmet içi eğitim: ülker şirketler topluluğu hizmet içi eğitim süreci ve uygulamaları. Journal of Social Policy Conferences, 0(59), 217-270. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/9310 adresinden alındı

TAŞLIBEYAZ, E. & KARAMAN, S. (2013). Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Alan Öğretmenlerin Deneyimlerinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Atatürk Üniversitesi, Erzurum. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/57171 adresinden alındı

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi). (2022, 14 Şubat). Öğretmenlik Meslek Kanunu (Kanun No: 31750). Resmi Gazete, 31750. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm adresinden alındı

TED. (2009). Türk Eğitim Derneği Öğretmen Yeterlikleri. Ankara: TED. https://www.ted.org.tr/wp- content/uploads/2019/04/Ogretmen_Yeterlik_Kitap_Ozet_rapor.pdf adresinden alındı

TEKİN, O. (2020). Uzaktan eğitim kullanılan hizmet içi eğitim programlarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(1), 20-35. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1011972 adresinden alındı

ÜLKER, A. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Görüşleri (Konya/Karapınar İlçesi Örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8699/234583.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alındı

UNESCO. (2022, 22 Kasım ). Hizmet içi eğitim | UNESCO Kullanıcı Arayüzü. http://uis.unesco.org /node/3080076 adresinden alındı

We Are Social. (2022). Türkiye Dijital 2022. [PDF Dosyası]. Güvenli Web. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/5Zodg.pdf adresinden alındı

YILMAZ, K., & DÜĞENCİ, M. (2010). Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim. Avrupa Birliği Enstitüsü, https://ab.org.tr/ab10/kitap/yilmaz_dugenci_AB10.pdf adresinden alındı

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2021, 16 Kasım). 2021-2022 Örgün Eğitim İstatistikleri Açıklandı. [Haber bülteni]. https://www.meb.gov.tr/2021-2022-orgun-egitim-istatistikleri aciklandi/haber/27552/tr adresinden alındı

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2022, 8 Ocak). Öğretmen Bilişim Ağı Yarıyıl Tatilinde Kullanıma Hazır. Milli Eğitim Bakanlığı. https://www.meb.gov.tr/ogretmen-egitimlerinde-ogretmen-bilisim-agi-yariyil-tatilinde-kullanima-hazir/haber/25069/tr adresinden alındı

Mevzuat.meb.gov.tr (2022). Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı. [PDF dosyası]. Milli Eğitim Bakanlığı. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/469.pdf adresinden alındı

OOKLA (2022, 10 Ocak). Speedtest Global Index. [Web sayfası]. https://www.speedtest.net/global-index adresinden alındı

ÖYGM (2022). Hizmet İçi Yetiştirme Süreçleri, Etkinlik Yönetimi ve Faaliyetleri Kılavuzu (Güncellendi). [PDF Dosyası]. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_08/24144420_HYZMET_YCY_EYYTYM_FAALYYETLERY_KILAVUZU_Guncellendi.pdf adresinden alındı

ScienceDirect. (2022, 22 Kasım). Hizmet İçi Eğitim - Genel Bakış. [Web sayfası]. https://www.science.direct.com adresinden alındı

Published

07.06.2024

How to Cite

Ekiz, S., & Göksel, N. (2024). Teacher’s opinions on in-service training offered on MoE distance education platforms. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 4(2), 61–83. https://doi.org/10.47243/jos.2330

Issue

Section

Articles