The main parameters of Malaysian economic development


Abstract views: 112 / PDF downloads: 154

Authors

DOI:

https://doi.org/10.55094/hoec.1.1.04

Keywords:

Malezya, Mahathir Muhammed, Siyasi liderlik, Ekonomik kalkınma.

Abstract

Malaysia attracts attention with her economic performance delivered in recent times. Nevertheless, there are no sufficient studies to explain the reasons behind this accomplishment. This thesis aims to put forward the relations between the political dynamics of Malaysia and her economic development in 1981-2020 periods. In this study it has been propounded the political experience and its contribution to the economic progress with the concrete examples and profound analysis strikingly. The definitive and descriptive method has been used together with analytic thinking has been preferred in order to illustrate the changing and waving economic and political conditions depending upon the time and space. In addition to this, together with the growing economic performance in Malaysia, the structure of the political system to influence this phenomenon, its peculiarities and the means of economic development has been elaborated with main headings as well as the political leaders to contribute this development. Therefore, the effects of the changing of the political leaders has been pointed out which is less mentioned in literature. It is a fact that this thesis will fill the gap in this field of study concerned with the correlation between the political leadership and economic development. Especially Malaysian experience will be much more precious in Turkey which is in the search of economic development by preserving the political stability. The study comes to conclusion that Mahathir Mohamed has carried out the economic development by preparing long term economic development plans. Malaysian government attached importance to the education and technology programs during the presidency period of Mahathir Mohamed served as an inspiring example for many developing countries and considered a noticeable case all over the world.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ABDURRAHİM, Abdulvahid. (2003), Dr. Mahadhir Muhammed bi Uyuni Arabiyyetin ve İslamiyyetin, el-Ecvâ li’n-Neşri ve’t-Tevzi’ Birleşik Arap Emirlikleri.

ADİL, Abdülkerim. (2007). en-Nühbetü’s-Siyasiyye fî Malezya, Dirase Tahliliyye an Saytarati’t-Tehalüf el-Vatani el-Hakim, Risale Macistir, Camiatü Asyut Merkezü Dirâsâti’l-Mustakbel.

EL-AKRİ, Sekine. (2014). Mükafehatü’l-Fakr Malezya Nümûzecen, Sahifetü’l-Vasati’l-Bahreyniyye, Aded 189, Bahreyn.

BEDEVİ, Ahmed Zeki. (1982). Mucemü Mustalahati’l-İctimaiyye, el-Mücelled 28, Beyrut Lübnan.

BERTING, Jan (2012). Şeytan Üçgeni: Kimlik, Kültür, Etnik Topluluk. (Çeviri: Hüsamettin İnaç) Bursa: MKM Yayınları

BERTING, Jan (2013).Mağara Duvarından Yansımalar. (Çeviri: Hüsamettin İnaç) Bursa: MKM Yayınları

BEYYUMİ, Neval Abdülmünim. (2011). et-Tecribetü’l-Maleziyye vefka mebadii’t-Temvîl ve’l-İktisadi’l-İslami, Darü’ş-Şuruku’Düveliyye, Kahire Mısır.

BEDRİ Ahmed. (1998). er-Ra’yü’l-Amm, Daru’l-Kuba, Kahire.

BOLARAS, Fethi. (2016). el-Muvatıne fî Malezya Beyne’l-Hususiyye el-Mahalliyye ve Tehaddiyâti’l-Avleme, Mecelletü Dirâsâtin Kanuniyyetin ve Siyasiyyetin, el-Aded 1, Bumirdas.

HOUGHTON, David Patrick. (2015). Siyaset Psikolojisi: Durumlar-Bireyler-Olaylar (Çeviri: Hüsamettin İnaç, Duygu Şekeroğlu) İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları

DELANTY, Gerard. (2004). Avrupa’nın İcadı. (Çeviri: Hüsamettin İnaç) Ankara: Adres Yayınları

DÜRC, Ali Ahmed. (2015). et-Tecrübetü’t-Tenmeviyye ve’dürûsü’l-Müstefade minhâ Arabiyyen, el-Ulumü’sırfe ve’t-Tatbikiyye, el-Aded el-Mücelled 23, Camiatü el-Anbar Külliyyetü’l-İdare ve’l-İktisad, Irak..

FADİ, Ramazan. (2015). el-Bu’dü’s-Siyasi li’l-Hükmü’r-Raşid fî Malezya, Risale Macistir Menşûre, Bernamecü’d-Dirâsâtü’l-Ulya el-Müşterek Beyne Akademiyyeti’l-İdare ve’s-Siyase li Dirâsâti’l-Ulya, Camiatü’l-Aksa bi Gazze, Gazze Filistin.

EL-HADİSİ, Atâ. (2013). Teaddüdü’l-Kavmiyyât fî Malezya ve Devriha fî Tatavvuri Nizamihâ es-Siyasî ve’s-Tikrarihi, Mecelletü Külliyyeti’t-Terbiye Vasıt, el-Aded 13.

HÜSEYİN, Said Ali, (2004). Tecribetü’t-Tenmiye el-Maliziyye, Dirâsetü’l-Ebâdi’s-Siyasiyye ve’l-İktisadiyye ve’l-İçtimaiyye, Risaletü Doktora Ğayrü Menşûre, Külliyyetü’l-Ulumi’s-Siyasiyye, Camiatü Bağdad, Irak.

İNAÇ, Hüsamettin (2003). “Makro Toplumsal Teoriler Açısından Postmodernizm”, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8, 341-351

İNAÇ, Hüsamettin ve M. Demiray, (2004). “Siyasal Bir İdeoloji Olarak Neo-Liberalizm”, DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 11. 163-184

İNAÇ, Hüsamettin (2016). Türkiye’nin Kimlik Problemleri. Ankara: Adres Yayınları

İNAÇ, Hüsamettin (2017), Faşizmin ve Sosyalizmin Sosyo-politik Kökenleri, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2. Baskı

İNAÇ, Hüsamettin ve İ. Yacan, (2018). “Ülkelerin Markalaşma Süreci ve Marka Kavramı”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3. 317-331.

İSMAİL, Muhammed. (2014). et-Tecribetü’l-Maleziyye Mahathir Muhammed ve’s-Sahvetü’l-İktisadiyye, el-Arabiyyü li’n-Neşri ve’t-Tevzi’ Tab. 1 Mısır.

EL-KARYUTİ, Muhammed. (2003). el-Silvü’t-Tanzimî, Dirâsetü’s-Silvi’l-İnsanî ve’l-Ferdi ve’l-Cemaî fi’l-Munazzamati’l-Muhtelife, Daru’ş-Şuruk li’n-Neşri ve’t-Tevzi’ Amman Ürdün. 2003.

MASCİULLİ, J. and Day, RB. (2006). Governing a global community of shared risks’, in Richard B. Day and Joseph Masciulli (eds). Globalization and Political Ethics. Leiden: Brill.

MERBAİ, Balkasım. (2015). Aliyyât İdaretü’t-Teaddüdiyye el-İsniyye ve Devrüha fî Binai’d-Devle, Dirâsât fî Nümuzeci’l-Malizî, Risale Macistir Ğayru Menşure Camiatü Muhammed Hudayr Kısımü’l-Ulumü’s-Siyasi, Cezayir.

MEZUZ, Berku. (2013). el-Kıyem an Atfali’ş-Şevari’ min Hilali Unfi Lüğati’l-Hitab, Camiatü Batna, Cezayir.

MUHAMMED, Mahathir. (2014). Tabibün fî Riâseti’l-Vuzerâi, Müzekkirati’d-Doktor Mahathir Muhammed, eş-Şebektü’l-Arabiyye li’l-Ebhâs ve’n-Neşr.

_________________. (2016). et-Tecribetü’l-Maleziyye Nehdatü Ümmetin, Müessesetü Abdilhamid Şuman, Amman Ürdün.

MUHSİN, Salih. (2008). en-Nühudu’l-Malizî Kırae fî’l-Halefiyyat ve’l-Ulûmüttatavvuru’l-İktisadî, Merkezü’l-İmârât li’d-Dirâsât ve’l-Buhusi’l-Sitraticiyye, Abudabi Birleşik Arap Ermirlikleri.

MUSTAFA, İbrahim. (2017). Siyasâtü’l-İktisat Teksîf ve Tenmiyetü’s-Sınâ’ati’l-Mümeyyeze, Cerîdetü’l-Borsa, Kitabetü’l-Aded ve’l-Mücelled, Mısır.

NADİYE, Fadli. (2012). et-Tecribetü’t-Tenmeviyye fî Malezya 2000-2010, Mecelletü Dirâsât Düveliyye, Aded 54.

NASIR, Yusufi (2012). Dinamiyyetü’t-Tecribe fî Tenmiyeti’l-Merkebe, Dirâse Mukarene bi’l-Cezair ve Malezya, Merkezü Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, Beyrut Lübnan.

NATIONAL ACCOUNTS, GDP and GNI at Constant Prices, 1981-2016, Malaysia.

NEVVAF, Kenan. (2003) el-Kıyadetü’l-İdariyye, Daru’s-Sekafe li’n-Neşr ve’t-Tevzi’ Amman Ürdün.

ÖZAY, M. (2013). Malezya’da Din-Devlet İlişkisine Kısa Bir Bakış: Dr. Mahathir Mohamad Dönemi İslamlaştırma Politikaları ve Yansımaları, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi.

ÖZGÜL, Bülent. (2017). Medyanın Siyasi Liderlik Beklentilerine Etkisi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane.

PEELE, G. (2005). Leadership and Politics: A Case for a Closer Relationship? Leadership.

SALİH, Muhsin. (2012). el-Nümuzecü’s-Siyasi el-Malizî ve İdaretü’l-İhtilaf. 12/01/2021. http://sstudies:aljazeera.net

EL-SELBANİ, Ahmed Muhyiddin. (2019), “et-Tecribetü’l-İktisadiyye el-Maleziyye et-Takvim ve’d-Dürûs el-Müstefade”, Külliyyetü’d-Dirâsâtü’l-İktisadiyye ve’l-Ulumü’s-Siyasiyye, Camiatü’l-İskenderiyye, Mısır 2019.

SAİD, Avd Cabir. (2006) Mahathir Muhammed ve Kadıyyetü’t-Teaddüdiyye el-Irkiyye ve’l-Müctemaü’l-Malizî fî’l-fikri’s-Siyasî li Mahathir Muhammed, Bernamecü’d-Dirâsâti’l-Maleziyye, Camiatü Kahire, Mısır.

EL-TEMİMİ, Saad. (2008). el-Siyasiyyat el-Amme fî Malezya, Bernamecü’d-Dirâsât el-Maleziyye, Külliyyetü’l-İktisat ve’l-Ulumü’s-Siyasiyye, Camiatü’l-Kahire Mısır.

TEMİZEL, Handan, (2000). Kamuoyu Kurumları ve kamuoyu Oluşumunda Kitle İletişim Araçları.

TUTAR, E., İnaç, H. ve Ü. Güner, “Dış Kaynak Kullanımının (Outsourcing) Makro-ekonomik Etkileri”, AKÜ İİBF Dergisi: V.8, No.2, 279-296, Yaz 2006

UNCTAD, World Investment Report 2010, New York and Geneva, 2010.

YIĞIT, M,. İNAÇ, H. ve Ü. GÜNER (2007) “Genişleme, Mali Yardım ve Ekonomik Büyüme Perspektiflerinden AB’nin İlk Dört Genişlemesinin Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 2007( 81-96)

YÜKSEL Erkan. (2007). Kamuoyu Oluşturma ve Gündem Belirleme” Kavramları Nerede Kesişmekte, Nerede Ayrılmaktadır? Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eskişehir.

ZERUM, Abdulhamid. (2010). Eserü’l-İstikrari’s-Siyasi fî Malezya, Risaletü Doktora, Camiatü Vehran, Cezayir.

Published

2022-01-10

How to Cite

İnaç, H., & Rashid, N. (2022). The main parameters of Malaysian economic development. HOLISTIC ECONOMICS, 1(1), 31–47. https://doi.org/10.55094/hoec.1.1.04

Issue

Section

Articles