THE EFFECTS OF INTERNAL COMMUNICATION ON JOB SATISFACTION: A RESEARCH IN ÇANAKKALE PROVINCE


Abstract views: 338 / PDF downloads: 443

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.1.1.04

Keywords:

Communication, Internal Communication, Job Satisfaction

Abstract

The aim of this research is to examine the effect of internal communication inside work place on employees satisfaction. For this research, by performing surveys with 386 stuffs of a company in Canakkale with the help of convenience sampling method in the period between July and August of 2018 datas were obtained. In survey work satisfaction scale proposed by Weiss (1967) and communication scale proposed by Miles vd (1996) were used. T-test, ANOVA, confidence test, factor analysis, correlation and regression analysis were performed on the collected datas. As a result of this research, it is concluded that communication inside work place effected positively the employees work satisfaction. There was no significant difference in terms of job satisfaction and communication according to gender, marital status anda age. In addition, according to the level of education of employees, monthly income and working years, it was found that both job satisfaction and internal communication perception differ.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAT, M., (2012) Dijital Platformda Sosyal Medyanın Stratejik Kurumsal İletişime Etkisi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
BAKAN, İ., BÜYÜKBEŞE, T., (2004) Örgütsel İletişim İle İs Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Araştırması, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:7, s.1-30.
BULL, H F. (2005) The Relationship Between Job Satisfaction and Organisational Commitment Amongst High School Teachers in Disadvantaged Areas in The Western Cape, Yüksek Lisans Tezi, University of the Western Cape Faculty of Economic and Management Science.
CAN, A. (2013) SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm.Tic. Ltd. Şti.
CHAMBERS J. M. (1999) The Job Satisfaction Of Managerial Amd Executive Women: Revisiting The Assumptions, Journal Of Education For Business, November/December.
CLARK, A. E.(1996) Job Satisfaction in Britain, British Journal of Industrial Relations, Vol. 34, No: 2, pp.189-217.
CRİBBİN, J.J. (1972) Effective Managerial Leadership, American Management Association, New York.
DİKİLİ, A. (2012) Psikolojik Sözleşme ile İş Tatmini İlişkisi: Bir Örnek Olay Çalışması, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ERDOĞAN, İ. (1997) İşletmelerde Davranış, İstanbul Üniversite İşletme Fakültesi Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul.
EROĞLU, E., (2005) Yöneticilerin Dedikodu ve Söylentiye Yönelik Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:14, s.203-219.
EROĞLUER, K., (2011) Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Kuramsal Bir İnceleme, Ege Akademik Bakış, Cilt: 11, Sayı: 1, ss. 121-136
ERYILMAZ, A. (2013). Okulda Motivasyon ve A motivasyon: “Derse Katılmada Öğretmenden Beklentiler Ölçeği’nin” Geliştirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 1-18.
GÜNEY, S., (2001) Bireylerarası İletişim, Yönetim ve Organizasyon, Editör: Salih Güney, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
HAIR, J. J., ANDERSON, R. E., TATHAM, R. L., & BLACK, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis (Fifth Edition). Prentice Hall.
KALAYCI, Ş., (2014) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 6. Baskı, İstanbul: Asil yayıncılık.
KALLEBERG A. L. ve LOSCOCCO K. A., (1983) Aging, Values, And Rewards: Explaining Age Differences İn Job Satisfaction, American Sociological Review, pp. 78-90.
KAPLAN, İ.(2011), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İş Tatmini İlişkisi; Konya Emniyet Teşkilatı Üzerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
KARCIOĞLU, F., TİMUROĞLU, K. ve ÇINAR, O. (2009) Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi - Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi Yönetim Dergisi, 20(63), s. 59-76
KHALEQUE, A., RAHMAN, M. A., (1987) Perceived İmportance Of Job Facets And Overall Job Satisfaction Of Industrial Workers. Human Relations, 40(7), pp.401-416.
KIM, S. (2002) Participative Management And Job Satisfaction: Lessons for Management Leadership, Public Administration Review, 62(2), pp.231-242.
KOCABAŞ, F., (2005) Değişime Uyum Sürecinde İç Ve Dış Örgütsel İletişim Çabalarının Entegrasyonu Gerekliliği, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:15, s.249
KONUK, M.(2006) İşletmelerde Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Önemi Konya Şeker Fabrikasında Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
KREPS, GARY L. (1990) Organizational Communication, 2. B., Longman, New York.
Küçüksille, E. (2014) Basit doğrusal regresyon, Ş. Kalaycı (Dü.) içinde, SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (6. Baskı). Ankara: Öz Baran Ofset. s. 199-205
LU HONG, ALISON E. WHILE & K. LOUISE BARRIBALL (2004) Job satisfaction among nurses: A literature review, International Journal of Nursing Studies, 42, pp. 211–227.
MARTINS, H. and PROENÇA, T.. (2012). Minnesota Satisfaction Questionnaire-Psychometric Properties and Validation in a Population of Portuguese Hospital Workers, FEB Working Papers, 1-20.
MELEWAR, T.C. (2003) Determinants of Corporate Identity Construct: A Review of The Literature, Journal Of Marketing Communications, ,Vol 9, Issue 4, s 195-220. https://doi.org/10.1080/1352726032000119161
METLE M., (2001) Education, Job Satisfaction And Gender In Kuwait, The International Journal Of Human Resource Management, Cilt No: 12, Sayı: 2 (Mart), 311- 332.
MILES. E.W., PATRICK, S., & KİNG, W.C., (1996) Job Level As A Systemic Variable In Predicting The Relationship Between Supervisory Communication And Satisfaction. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, pp.277-292.
MOTTAZ C. (1986) Gender Differences İn Work Satisfaction, Work-Related Rewards And Values, And Determinants Of Work Satisfaction, Human Relations, 39 (4), pp. 359-378.
NAZİK, H. ve BAYAZIT, A. (2003) İnsan İlişkileri ve İletişim, İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama.
OKPARA, J.O. (2004) Personal Characteristics as Predictors of Job Satisfaction: An Exploratory Study of IT Managers in A Developing Economy, Information Technology and People, Vol. 17, No: 3, pp. 327-338.
OKTAY, M., (2000) Davranış Bilimlerine Giriş, İstanbul: Der Yayınları.
ORPEN, C. (1997) The Interactive Effects Of Communication Quality And Job Involvement On Managerial Job Satisfaction And Work Motivation, The Journal of Psychology, 131(5), pp.519-522.
ÖZARSLAN, M., (2010) Örgütlerde İş Tatmini Ve Kişilik Tipi İlişkisi: Vali Yardımcılarına Yönelik Kuramsal Ve Uygulamalı Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
PARK E. J., DEITZ D. G. (2005) The Effect Of Working Relationship Quality On Sales Person Performance And Job Satisfaction: Adaptive Selling Behavior İn Korean Automobile Sales Representatives, Journal Of Business Research, 59(2), pp.204-213.
RAD, A. and MORAES, A. (2009) Factors Affecting Employees' Job Satisfaction in Public Hospitals, Journal of General Management, 34(4), p. 51-66
RENÇBER, Ö. F., METE, S., (2016) Bilgi Güvenlik Farkındalığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Yüksekokul Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18/3, 800-823
RİCHMOND, P., VİRGİNİA, MCCROSKEY C.JAMES, MCCROSKEY LİNDA L.,(2005). Organizational Communication For Survival, 3rd. Ed., Pearson, USA.
SABUNCUOĞLU, Z., TÜZ, M., (1995) Örgütsel Psikoloji, Bursa: Ezgi Kitabevi.
SLOANE, P. J. ve WARD, M. E. (2001) Cohort Effects and Job Satisfaction of Academics, Applied Economics Letters, Vol. 8, No: 12, pp. 797-791.
SOUSA, W and GAUTHIER, J. F.(2008) Gender Diversity in Officers’ Evaluations of Police Work: A Survey of Job Satisfaction in The Police Workplace, Justice Policy Journal, Vol. 5, No: 1, pp. 1-24.
SUNGUR, O. (2014) Korelasyon analizi, Ş. Kalaycı (Dü.) içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (6. Baskı). Ankara: Öz Baran Ofset. s. 115-125.
ŞİMŞEK, Ş. (1999) Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayıncılık, Ankara.
TANG L., PING T. ve TALPADE M. (1999) Sex Differences In Satisfaction With Pay And Co-Workers, Public Personnel Management, 28 (3), 345-348.
THEAKER, A., (2006). Halkla İlişkilerin Elkitabı, Çev. Murat Yaz, İstanbul: MediaCat Yayınları.
TOKER, B.(2007) Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir'deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 8 (1), ss. 92-107.
TUNÇEL, H., (2005) Halkla İlişkiler Alanı Olarak Kurum İçi İletişim: Türkiye ve İngiltere Halkla İlişkiler Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
WEISS, D. J. , DAWIS, R. V. ENGLAND, G. W. and LOFQUIST, L. H., (1967) Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. http://vpr.psych.umn.edu/assets/pdf/Monograph%20XXII%20- %20Manual%20for%20the%20MN%20Satisfaction%20Questionnaire.pdf (Erişim Tarihi: 30.08.2016)
WILLIAMS, W. JOHN ve EGGLAND, A. STEVEN (1991) Örgütlerde İletişim, Çev: Yılmaz Büyükerşen vd, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
WIGFIELD, A. (1994). Expectancy-Value Theory of Achievement Motivation: A Developmental Perspective, Educational Psychology Review, 6(1), 49-78.
YEŞİL, A., (2016)Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, ss.158-180.
YILDIRIM, E.(2002), Personel Tedarikinde İç Kaynaklardan Yararlanma Politikası ile İş Tatmini İlişkisine Yönelik Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
YILMAZ, E., (2007) Kurum İçi İletişim Ortamı İle Kurumsal Güven Arasındaki İlişki Ve Bir Alan Araştırması, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
ZILLIOĞLU, M., (1993) İletişim Nedir, İstanbul: Cem Yayınevi.

Published

15.02.2020

How to Cite

YÜCEKAYA, P., & HÜNDÜR, U. B. (2020). THE EFFECTS OF INTERNAL COMMUNICATION ON JOB SATISFACTION: A RESEARCH IN ÇANAKKALE PROVINCE. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 1(1), 39–54. https://doi.org/10.47243/jos.1.1.04