DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING ACTIVE PROFITABILITY BY PANEL DATA ANALYSIS METHOD


Abstract views: 556 / PDF downloads: 1175

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.1.1.02

Keywords:

ROA, Panel Data, Static Analysis, Unit Root Analysis

Abstract

Businesses measure performance to determine the level of achievement of goals, and the success of a business is assessed by performance measurement. Although there are many performance criteria that can be used in performance measurement, the most commonly used method is financial performance measurement in terms of providing accurate and objective results. Financial performance measurement is based on financial analysis. Ratio analysis is one of the oldest and most important financial analysis techniques used in the evaluation of enterprises. As one of the most widely used financial performance indicators in the literature is asset profitability, the factors that affect it are tried to be determined. The financial data of the 35 companies which constitute the research sample covering the period of 1998-2017 were examined with Panel Data Analysis. According to the research findings, while active turnover rate, asset size and stock turnover rate affect ROA statistically significant and positively, growth in active, working capital turnover rate and leverage ratio have a statistically significant and negative effect.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKTAŞ, F.,(2017), Finansal Performans Analizi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Firmalarda Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
AYAN, S., (2016), Veri Zarflama Analizi ile İmalat Sanayi Sektörünün Finansal Performans Etkinliğinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BALTAGI, B., (2008), Forecasting with Panel Data, Journal of Forecasting, Cilt: 27, ISBN: 978-0-470-01456-1
BAYYURT, N., (2007), İşletmelerde Performans Değerlendirmenin Önemi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı:7.
BÖLÜKASLAN, A., AŞIKOĞLU H.R. ve ÖZKARA B., (2017), İşletme Kültürünün Finansal Performansa Etkisi: Eleştirel Bir Literatür Taraması, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:15, Sayı:30.
CEYLAN, A., ve KORMAZ T., (2009), İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, ISBN: 978-975-8768-35-6
ÇABUK, A., ve LAZOL İ., (2012), Mali Tablolar Analizi, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım, ISBN: 978-605-5187-12-5
DEMİRCİ, S., (2017), İmalat Sanayi Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri: TCMB Sektör Bilançolarıyla Panel Veri Analizi (1996-2015), Ege Akademik Bakış, Sayı: 3, Cilt: 17.
DİZGİL, E., (2017), Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Karlılığını Etkileyen Mikro Düzeyli Faktörler Üzerine Amprik Bir Araştırma, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 11.
DOĞAN, M., (2016), Karlılığı Belirleyen Finansal Faktörler: BIST’te İşlem Gören İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 3.
ELMAS, B., (2017), Finansal Tablolar Analizi, İstanbul, Nobel Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-217-2
GÖKBULUT, R.İ., (2009), Hissedar Değeri ile Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişki ve İMKB Üzerine Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
GÜRİŞ, S., (2015), Panel Veri Modelleri, İstanbul, Der Yayınları, ISBN: 978-975-353-513-7
KARADAĞ ERDEMİR, Ö., (2019), Selection of Financial Performance Determinants for Non-Life Insurance Companies Using Panel Data Analysis, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 82.
KARADENİZ, E., KOŞAN L., GÜNAY F. ve DALAK S., (2019), Otel İşletmelerinde Karlılığı Etkileyen Değişkenlerin DuPont Analiz Tekniğiyle Ölçülmesi: Avrupa Borsalarında Ekonometrik Bir Analiz, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 81.
KARAMAN, R., (2009), İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 16.
KOÇ, S., ZENGİN N. ve YILDIZ Z., (2016), Bist’te İşlem Gören Tarım ve Hayvancılık Şirketlerinin Performans Analizleri: 2010-2015, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 14.
KÜÇÜKBAY, F., (2017), Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları ve Türk Bankaları Arasında Bir Karşılaştırma, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 24.
OKUYAN, A. ve KARATAŞ Y., (2017), Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Analizi, Ege Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 3, Cilt: 17.
ÖZDEMİR, M., (2016), Finansal Yönetim, İstanbul, Türkmen Kitabevi, ISBN: 978-605-4749-60-7
REİS, Ş.G., KILIÇ Y, BUĞAN M.F., (2016), Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 72.
SAVCI, M., (2010), Mali Tablolar Analizi, Trabzon, Murathan Yayın, ISBN: 978-605-5937-75-1
YERDELEN TATOĞLU, F., (2016), Panel Veri Ekonometrisi, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım, ISBN: 978-605-333-729-4

Published

15.02.2020

How to Cite

TAYSI, K. (2020). DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING ACTIVE PROFITABILITY BY PANEL DATA ANALYSIS METHOD. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 1(1), 15–30. https://doi.org/10.47243/jos.1.1.02