Do articles on marketing contribute to international businesses? Sivas province practice with a qualitative study


Abstract views: 376 / PDF downloads: 273

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.2029

Keywords:

Marketing, Marketing Mix, International Business

Abstract

While some marketing research is done with the intention of benefiting customers and industry professionals, other research is done with the intention of benefiting companies. The purpose of this study is to ascertain how marketing studies are rated in terms of enterprises. According to this perspective, the study was conducted using the strategy of interviewing 8 of the multinational marketing companies in the province of Sivas using publications on marketing. The data were collected using the purposeful sampling method. A semi-structured questionnaire was applied to 8 business managers who participated in the research and carried out international marketing activities. Based on the data analyzed according to content analysis, which is one of the qualitative research methods, categorization was made under three themes: benefiting/not benefiting from the articles while planning marketing activities, determining which activities the articles were used for, and domestic/foreign article preferences. As a result of the study, it was understood that four of the companies benefited from the articles on marketing, they preferred the articles mostly for product, price, distribution and promotion activities, and finally they read more English studies. Additionally, it is anticipated that the study's findings would help identify any marketing-related problems with article authoring.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ACUNER, E. (2015). Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 62-93.

AĞLARGÖZ, O., DEMİRCİ, A.E., TONUS, H.Z., ARCA, N.F.E., BAŞAR, M. & SEZEREL, H. (2016). Uluslararası işletmecilik, T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir.

AK, A.E., & KAĞNICIOĞLU, C.H. (2021). Endüstri 4.0’in Etkisiyle Gelişen Lojistik 4.0: Sistematik Bir Literatür İncelemesi. International Sustainable Business and Economic Strategies Congress.

AKPULAT, N.A. (2017). Turistik Destinasyonlarda Pazarlama Kararlarının Marka Konumlandırma Açısından Değerlendirilmesi: Çeşme İlçesine Yönelik Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 443-467.

AKPUR, A. & Zengin, B. (2020). A Literature Review on the Use of Neuromarketing in Tourism in the Scope of Marketing Mix, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 2353-2373.

AKTAN, E. (2015). Yeni Ekonomik Sistemde Elektronik Pazarlama. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(38), 122-142.

AL, E., ÖZSALİH, E., & YENİPAZARLI, B.M. (2017). Uygulama Örnekleri İle Neden Lojistik 4.0, Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İStanbul.

AYTEKİN, P. & AYSUN, K., (2014), A New Research Approach İn Marketing: Neuromarketing, Journal of Management, Marketing And Logistics, (1),1.

BALTACI, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), 5(2), 368-388.

BAYRAM, G. (2017). Sectoral Essential Examination of Customer Relationship Management Process: A Critical Evaluation, Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(3), 233- 244.

BORDEN, N.H. (1964). The Concept of The Marketing Mix, Journal of Advertising Research, June, 2-7.

CRESWELL, J.W. (2003). Research Design Qualitative and Quantitative Approaches. (2nd Ed.) Thousand Oaks,CA:Sage Publication.

ÇİRİŞOĞLU, E. & OLUM, E. (2019). Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1659-1680.

ÇOLAK, H. (2019). Nesnelerin İnterneti Teknolojilerinin Tüketiciler Tarafından Kabulüne İlişkin Bir Model Önerisi: Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

ÇOLAKOĞLU, N. & SARIIŞIK, M. (2021). Yerel Gastronomi Ürünlerine Ait Hikâyelerin Destinasyon Pazarlamasında Kullanılmasına İlişkin Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe University Journal Of Social Sciences, 23(2), 730-743.

DEMİRBAŞ, Ş. & BAYRAM, M. (2022). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması Araştırmaları Üzerine Sistematik Literatür İncelemesi. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences (ATRSS), 5(2), 223-241.

DOĞAN, M. & GÜMÜŞ, M. (2014). Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi, Sürdürülebilir Bozcaada: Bir Model Önerisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(3), 6-25.

DOLAN, R.J. (2011). Fiyatın Doğru Olduğunu Nasıl Anlarsınız?. Harvard Business Review, Çev.: İ, Gülfidan, İstanbul: Türkiye, Metal Sanayicileri Sendikası, 11-34.

ENGİN, B. & PAKSOY, T. (2019). Yeşil Tedarik Zincirinde Tam Zamanında Dağıtım Modellemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 93-103.

ESER, Z. (2006). Pazarlama Karması Elemanlarının evrimi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 165-186.

FATORACHIAN, H. & KAZEMI, H. (2021). Impact of Industry 4.0 on Supply Chain Performance. Production Planning & Control, 32(1), 63-81.

GROZDANOVSKA, V., JANKULOVSKI, N. & BOJKOVSKA, K. (2018). International Business and Trade. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 31(3), 105-114.

GUÇER, E., HASSAN, A., & PELİT, E. (2013). Destinasyon Pazarlamasında Belediye Web Sayfalarının Önemi: Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinde Bir İnceleme. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 47-62.

GÜRBÜZ, E. (2018). Pazarlama Karması Elemanları ve Güven. Turkish Studies Economics, Finance and Politics, 13(30), 165-178.

http://www.mku.edu.tr/. E.T.: 20.11.2022

https://cdn.bartin.edu.tr/.E.T.:10.12.2022.

https://ets.anadolu.edu.tr/ E.T:12.11.2022.

INDOUNAS, K. (2014). The Antecedents of Strategic Pricing And Its Effect on Company Performance in the Case of İndustrial Service Firms, Journal of Services Marketing, 28(5), 402-413.

İSLAMOĞLU, A.H. (2013). Pazarlama Yönetimi Stratejik Yaklaşım, İstanbul: Beta Basım.

KARACA, Ş. (2013). Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 13(1), 99-111.

KAYIKÇI, P., ARMAĞAN, K. & DAL, N.E. (2019). Sürdürülebilir Pazarlama: Kavramsal Bir Çalışma, Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1),77-93.

KAZIMOV, A. (2004). Uluslararası Pazarlamada Pazarlama Karması Stratejileri (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara.

KILIÇER, T., BOYRAZ, E., GÜRSES, F. & GÜLMEZ, Y.S. (2018). KOBİ’lerin Stratejik Pazarlama Performansı Ve İlişkisel Pazarlama Becerisinde İşletme Sahip Ve Yöneticilerinin Rolü, Pazarlama İç görüsü Üzerine Çalışmalar, 2(2), 69-89.

KOÇ, U., ULUKAN, C., KILIÇ, S., ÇAKARÖZ, K.M., & CİVEK, F., (2020). Tüketicilerin Online Satın Alma Kararında Ewom Etkisinin Belirlenmesi, BMIJ, 8(4), 177-203.

KORKMAZYÜREK, Y. (2020). Organik Tarım Ürünlerinde Pazarlama Karması (4p) Ve Bu Bağlamda Önemli Kavramlar. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(7), 60-86.

KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2012) Principles of marketing, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

KOTLER, P. (1997). Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control, New Jersey: Prentice-Hall

KURTOĞLU, R. & TEMİZ, S. (2018). Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Ekoturizm Destinasyonu Olarak Kapadokya Bölgesi'nin Potansiyelinin Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(22), 89-109.

MILES, M. B. & HUBERMAN, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. (Second Edition). California: Sage Publication. Oaks, CA: SAGE.

OZDEVECİ, C. & KARAARSLAN, M.H. (2016). Prıcıng: a lıterature revıew . PressAcademia Procedia, 2(1), 118-126.

ÖNAL, C. (2021). Marketıng Mıx Wıth Data-Based Management Approach in the Retaıl Industry (Yüksek Lisans Tezi), Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

ÖZDEMİR, A., & ÖZGÜNER, M. (2018). Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Etkileri: Lojistik 4.0. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 6(4), 39-47.

ÖZDEMİR, Ş., YILMAZ, N., ARSU, T. & POLAT, Y.(2016). Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Human Sciences, 13(1), 569-581.

ÖZKAN, E. & ŞAHİN, Y. (2021). Sürdürülebilir Sistemler: 2010-2020 Yılları Arası Literatür İncelemesi. Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3(1), 18-47.

SARIAHMETOĞLU, İ. & VATANSEVER, N. (2020). Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizm Algılarının Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Tutumları Üzerine Etkisi: Ayder Üzerine Bir Araştırma. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 8(3), 2163-2178.

SARICI, R. & ERİKLİ, S. (2022). Yeşil Ürün, Yeşil Ekonomi, Yeşil Üretim ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Yapılan Araştırmalara Yönelik İçerik Analizi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 25 (1), 98-119.

SEZGİN, M., & AHMED, Y.S. (2019). Turizm Sektöründe Destinasyon Yönetimi Ve Pazarlama. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (4), 1-9.

SILVERMAN, D. (2005). Doing Qualitative Research. London: Sage Publication.

SILVERMAN, D. (2000). Interpreting Qualitative Data: Methods for analysing talk, text and interaction. Thousand

SÜMER, S. I. & ESER, Z. (2006). Pazarlama karması elemanlarının evrimi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 165-186.

ŞAHİN, E. & ÖZTÜRK, A. (2022). İç Mekân Estetiğinin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 374-388.

ŞAHİN, Ü. (2012). Yeşil Düşünceden Yeşil Ekonomiye. Yeşil Ekonomi, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul.

TAYFUN, N.Ö. & ÖÇLÜ, B. (2015). Yeşil Pazarlama Uygulamasının Tüketiciler Açısından Algılanmasının Nöropazarlama Tekniği İle Araştırılması, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 95-113.

TİFTİK, C. (2021). Türkiye’deki İşletmelerin Rekabet Kazanımlarında Kullandıkları Stratejik Yönetim Anlayışlarının Etkileri: Sistematik Bir İnceleme, İzlek Akademik Dergi, 4(1), 45-55.

TIJAN, E., AKSENTIJEVİC, S., IVANIC, K. & JARDAS, M. (2019). Blockchain Technology Implementation in Logistics, Sustainability, 11(4), 1-13.

TUNCER, M. (2018). Destinasyon Pazarlaması Ve Transmedya: “the Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 16(25), 117-129.

TURHAN, E. ÖZDEMİR, G. & ÖZDEMİR, Y. (2015). Yeşil Ergonomiye Genel Bakış. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 559-565.

UÇAN, B.Z. & GİRGİN, G.K. (2020). Destinasyon Pazarlamasında Yerel Mutfaklar: Balıkesir İli Örneği. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 8(4), 2730-2744.

URFA, A.M. & ARSLANTAŞ, C.C. (2022). Uluslararası Girişimsel Yönelim Üzerine Eleştirel Bir Literatür İncelemesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 181-208.

WROBEL-LACHOWSKA, M., WISNIEWSKI, Z. & POLAK-SOPINSKA, A. (2017) The Role of the Lifelong Learning In Logistics 4.0., In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 402-409,.

YILDIRIM, Y., & ÇAKIRLI, H. (2021). Konaklama İşletmelerinde Rekabet Avantajı Kaynakları: Bodrum örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (7), 207-221.

YILMAZER, A., GÜVEN, E. Ö., & GÜLŞEN, K. (2020). Destinasyon pazarlamasında Gastronomik Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3226-3248.

YÜCEL, A. & ŞİMŞEK, A.İ. (2018). Tüketici davranışlarını analiz etmede nöro pazarlama yöntem ve araçlarının kullanımı. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 118-142.

Published

30.03.2023

How to Cite

Akçadağ, M. (2023). Do articles on marketing contribute to international businesses? Sivas province practice with a qualitative study . JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 4(1), 47–58. https://doi.org/10.47243/jos.2029

Issue

Section

Articles