Self-esteem of health services MYO students


Abstract views: 193 / PDF downloads: 101

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47243/jos.3.2.02

Keywords:

Self-esteem , Vocational School Students

Abstract

This research examines the self-esteem of the students of Vocational School of Health Services. The relationship between self-esteem and age, gender, marital status, program, class, place of accommodation, preference order, preference status and monthly income status of the family is also being tested. Using the self-esteem scale developed by Çuhadaroğlu (1986), the self-esteem scores of 132 students participating in the research were determined. Self-esteem of Health Services Vocational School students is close to high. No statistically significant differences were found between self-esteem and demographic variables.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKCAN, E. (2018). Lise öğrencilerinde benlik saygısı ve yaşam doyumu ilişkisi (Master’s thesis, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

ALTIOK, H. Ö., EK, N., & KORUKLU, N. (2010). Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ile ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesi.

ARICAK, O. T (1995). Üniversite öğrencilerinde saldırganlık, benlik saygısı ve denetim odağı ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

ARICAK, T., (1999). Grupla psikolojik danışma yoluyla benlik ve mesleki benlik saygısının geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

BAYBEK, H. & YAVUZ, S.(2005) Muğla Üniversitesi öğrencilerinde benlik saygısının incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14 (1): 73, 95.

ÇUHADAROĞLU, F. (1986). Adolesanlarda Benlik Saygısı. Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.

ÇUHADAROĞLU, A., & ÇELİK, S. (2019). 2012-2013 Yılında 60-66 Ay Arasında Ve 66 Ay Üzerinde Birinci Sınıfa Başlamış Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeyleri Ve Benlik Saygılarının Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 21(1), 109-128.

DİLMAÇ, B., & HALİL, E. K. Ş. İ. (2008). Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları Ve Benlik Saygılarının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 279-289.

EFİLTİ, E., & ÇIKILI, Y. (2017). Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Benlik Saygısı İle Mesleki Benlik Saygısının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 99-114.

ERPALABIYIK, B (2018). Üniversite öğrencilerinin gençlik liderlik özellikleri ile benlik saygısı ve özgüven algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Siirt.

ESEN, C. A (2014). Spor Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Muğla.

GÖKALAN, Z. B. (2000). İlköğretim okulu öğrencilerinin (12- 14 Yaş) benlik tasarımı, atılganlık ve kendini açma düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

GÜLER, RASİHA (2011). Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefkoşa

HANÇER, A. H.,& TÜFEKÇİ, Z. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(4), 31-40.

HASPOLAT, N. K., & KAĞAN, M. (2017). Sosyal fobinin yordayıcıları olarak beden imajı ve benlik saygısı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 139-152.

KAN, M (2018). Üniversite öğrencilerinde yetişkin bağlanma biçimleri, kişilik özellikleri ve benlik saygısı arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

KARADAĞ, G., GÜNER, İ., ÇUHADAR, D., & UÇAN, Ö. (2008). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin benlik saygıları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3(7), 29-42.

O’MALLEY, P. M., & BACHMAN, J. G (1979). Self-esteem and education: Sex and cohort comparisons among high school seniors. Journal of Personality and Social Psychology, 37(7), 1153.

KAYA, A., & SAÇKES, M. (2004). Benlik saygısı geliştirme programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(21), 49-56.

ÖZDAYI, N. (2019). Üniversite öğrencilerinin benlik saygısının bazı demografik bilgilere göre incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 3(1), 69-80.

SAYGIN, Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya.

ÖZARSLAN, N. D. (2020). İlkokula farklı yaş gruplarında başlamış ortaokul öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynakları ve benlik saygısı bakımından karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

TENGİLİMOĞLU, D., IŞIK, O., & AKBOLAT, M. (2014). Sağlık işletmeleri yönetimi. Nobel Publication, Ankara.

TUFAN, B. VE YILDIZ, S. (1993) Geri Dönüş Sürecinde İkinci Kuşak, Hacettepe Üniversitesi Yayınları B-36, Ankara.

TUNÇ, A. A., ÇABITÇI, M., DEVRİLMEZ, M., & DEMİREL, S. (2021) Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi: Cinsiyet, Sınıf ve Okul Takımında Yer Alma Değişkenlerinin Etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 13(1), 29-35.

TÜREDİ, E. (2015). Özyeterlik, benlik saygısı ve atılganlık düzeyi ilişkisi: Cinsiyet ve deneyim süresi açısından resmi okul ve özel okul öğretmenleri üzerine bir araştırma (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

ÜNÜVAR, A (2003). Çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15–18 yaş arası lise öğrencilerinin problem çözme becerisine ve benlik saygısına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

YILDIZ, M., & ÇAPAR, M. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinde benlik saygısı ile dindarlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(1), 103-131.

YILMAZ, S (2000). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum.

YÜKSEKKAYA, S (1995). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Published

27.10.2022

How to Cite

Altaş, S. S., & Konakay, G. (2022). Self-esteem of health services MYO students. JOURNAL OF ORIGINAL STUDIES, 3(2), 57–65. https://doi.org/10.47243/jos.3.2.02

Issue

Section

Articles