…..
Examining the different factors affecting automobile ownership with regression models
PDF (Türkçe)

Keywords

Çoklu bağlantı
en küçük kareler
Ridge
Lasso
Elastic-Net Multicollinearity
least squares
Ridge
Lasso
Elastic-Net

How to Cite

Çelik, Şenol. (2021). Examining the different factors affecting automobile ownership with regression models. JOURNAL OF ORIJINAL STUDIES, 2(2), 79-85. https://doi.org/10.47243/jos.2.2.02

Abstract

The aim of the study is to estimate the ownership of automobiles per capita using variables such as population, Consumer Price Index (CPI), road length, GDP, and exchange rate of the dollar. For that purpose, multiple regression analysis is applied on the data set in this study. It was found that a multicollinearity problem has occurred in the analysis performed. Regression methods from alternative regression methods such as Ridge, Lasso, and Elastic-Net are used to solve this problem. It has been found that the coefficient of determination for Ridge, Lasso, and Elastic-Net regression methods are 0.953, 0.976, and 0.952, respectively; adjusted coefficients of determination are 0.932, 0.972, and 0.943, respectively. The mean squared errors for the same methods are found to be 6.044, 4.461, and 4.655, respectively. According to the results obtained, it is seen that the Lasso regression method is the most suitable method with the smallest mean squared error and the largest coefficient of determination from the alternative models.      

https://doi.org/10.47243/jos.2.2.02
PDF (Türkçe)

References

AK, T. (2009). Marka yönetimi ve tüketici karar sürecine etkileri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman.

AKAY, A. (2003). Otomobil pazarında tüketici davranışları: Satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin tespitine yönelik Ampirik bir çalışma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara.

AKTUĞLU I. K., TEMEL, A. (2006). Tüketiciler markaları nasıl tercih ediyor? (Kamu sektörü çalışanlarının giysi markalarını tercihini etkileyen faktörlere yönelik bir araştırma). Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi¬limler Enstitüsü Dergisi, 15, 43-59.

ANONİM, (2020). Yıllara Göre Gayrisafi Milli Hasıla – GSMH.

https://www.yillaragore.com/yillara-gore-gayrisafi-milli-hasila-gsmh/ (Erişim tarihi: 12.04.2021).

ARSLAN, K. (2003). Otomobil alımında tüketici davranışlarını etkileyen faktörler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2(3), 83-103.

BAYRAKTAR, B. (2004). Otomobil sektöründe uygulanan önemli demografik bölümlendirme kriterleri (Genel bir bakış). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11), 1-10.

CHATTERJEE, S., HADİ, A. S. (2012). Regression Analysis by Example. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley and Sons, Canada.

ÇIFTSÜREN, M. N., AKKOL, S. (2018). Prediction of internal egg quality characteristics and variable selection using regularization methods: ridge, LASSO and elastic net. Arch. Anim. Breed., 61, 279–284

DİNÇ, Y. (2010). Konjoint analizi ve otomobil seçim kriterleri üzerine bir uygulama. Marmara Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

EGM, (2021). Trafik İstatistik Bülteni Nisan 2021. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı.

FETTAHLIOĞLU, H. S. (2008). Tüketicilerin satın alma davranışlarında özel markaların tüketici tutumları üzerine etkileri. Doktora Tezi, Do¬kuz Eylül Üniversitesi: İzmir.

HASTİE, T., TAYLOR, J., TİBSHİRANİ, R., WALTHER, G. (2007). Forward stagewise regression and the monotone lasso. Electronic Journal of Statistics, 1, 1-29

JUN, S.P., PARK, D. H., YEOM, J. (2014). The possibility of using search traffic information to explore consumer product attitudes and forecast con¬sumer preference. Technological Forecasting and Social Change, 86, 237-253.

KGM, (2020). Karayolları Genel Müdürlüğü. Devlet ve il yolları envanteri. https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/Devlet

IlYolEnvanter/YillaraGoreDevletVeIlYollari.pdf (Erişim tarihi:02.04.2021).

KULKARNİ, G., RATCHFORD, B. T., KANNAN, P. K. (2012). The impact of online and offline information sources on automobile choice behavior. Journal of Interactive Marketing, 26, 167-175.

MARQUARDT, D. W., SNEE, R. D. (1975). Ridge Regression in Pratice. The American Statistician, February 1975, Vol. 29, p3-20.

MYERS, R. H. 1986. Classical and modern regression with applications, 2nd ed., Duxbury Press, California.

RIJNSOEVER, F. J. V., CASTALDI, C., DIJST, M. J. (2012). In What Sequence Are Information Sources Consulted By Involved Consumers? The Case of Automobile Pre- Purchase Search, Journal of Retailing and Consumer Services 19, 343-352.

RIJNSOEVER, F. V., FARLA, J., DIJST, M. J. (2009). Consumer Car Preferences and Information Search Channels. Transportation Research, Part D, 14, 334-342.

SAKALLIOĞLU, S., KAÇIRANLAR, S. 2008. A new biased estimator based on ridge estimation. Statistical Papers, 49, 669-689.

RENÇBER, Ö. F., BAĞCI, H. (2019). Determination of factors affecting capital adequacy using the elastic net regression method. OPUS–International Journal of Society Researches, 11(18), 1828-1844. DOI: 10.26466/opus.561915

TİBSHİRANİ, R. (1996). Regression Shrinkage and Selection Via The LASSO, J. Roy. Statist. Soc., Ser. B, 58:267-288.

TÜİK, (2020). Ulaştırma İstatistikleri. Bin kişi başına otomobil sayısı

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=89&locale=tr (Erişim tarihi: 22.04.2021).

TÜİK, (2021ª). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Sayı:37210. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali- Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210 (Erişim tarihi:11.04.2021).

TÜİK, (2021b). Motorlu Kara taşıtları Mart 2021. Türkiye İstatistik Kurumu.

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulastirma-ve-haberlesme-112&dil=1.

TÜİK, (2021c). Tüketici Fiyat İndeksi. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=84&locale=tr (Erişim tarihi:06.04.2021).

TÜRKAY, A. (2011). Satın alma davranışları açısından üniversite öğrencileri arasında marka bağımlılığının önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri üzerinde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi: Isparta.

YAYAR, R., ÇOBAN, M. N., TEKİN, B. (2015). Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tokat İli Kentsel Alanda Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi, 22(2), 603-617.

ZENGİN, S. (2012). Markanın tüketici davranışlarına etkisi ve otomotiv sektörü üzerine bir uygulama. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi: Adıyaman.

ZHANG, Y., Lİ, C., LİU, Q. E., WU, W. (2018). The socioeconomic characteristics, urban built environment and household car ownership in a rapidly growing city: Evidence from Zhongshan, China. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 17(1), 133-140.

ZOU, H., HASTIE, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Statistical Methodology 67(2), 301–320.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Rating Academy

Downloads

Download data is not yet available.