AN ANALYSIS TO MEASURE UNIVERSITY STUDENTS' PERCEPTIONS OF PUBLIC PERSONNEL AND PUBLIC PERSONNEL SYSTEM: THE CASE OF GEDİZ VOCATIONAL SCHOOL
PDF (Türkçe)

Keywords

Public personnels
Public Personnel System
University Students
Public Institution
Gediz Vocational School Kamu personeli
Kamu Personel Sistemi
Üniversite Öğrencileri
Kamu Kurumu
Gediz Meslek Yüksekokulu

How to Cite

UYSAL, Y., & ATMACA, Y. (2020). AN ANALYSIS TO MEASURE UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF PUBLIC PERSONNEL AND PUBLIC PERSONNEL SYSTEM: THE CASE OF GEDİZ VOCATIONAL SCHOOL. JOURNAL OF AWARENESS, 5(4), 463-484. https://doi.org/10.26809/joa.5.033

Abstract

There is a direct relationship between the problems of Turkish Public Administration and public personnels and public personnel system. Despite various critical approaches towards public personnels, there is a widespread tendency among young people to become public personnel. In this context, it is important to determine the personnel system and their approaches to becoming public personnel. For these purposes, survey questions were directed to the students of Gediz Vocational School. The questionnaire consists of including multiple choice, list, category and ranking question types. The data obtained were evaluated with the SPSS 20.0 program. Descriptive statistical methods were used to evaluate the data. In the study, it was concluded that the students mostly have positive opinions about public personnel and public personnel system. In addition, the high rate of undecided students is also noteworthy. Finally, it was understood that students' tendency to become public personnel is quite high. thoughts and evaluations of university students on public personnels and public personnel system. This study aims to determine the thoughts and evaluations of university students about the public personnels and the public.

https://doi.org/10.26809/joa.5.033
PDF (Türkçe)

References

AKGÜNER, T. (2009), Kamu Personel Yönetimi, Der Yayınları, Ekim

AYDIN, H. (2010), “Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:68, Sayı:1, 109-128.

BUCAKTEPE, A. (2014),“Devlet Memurluğu ve Memurların Değerlendirilmesi Üzerine Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. .459-489.

CANMAN, D. (1995), Çağdaş Personel Yönetimi, TODAİE Yayını 260, Ankara

DEMİRCİ, A. G. (2009), “Kamu Personel Sistemleri Analizi: Türkiye’de Kariyer-Kadro Gerilimi”, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

DURAN, Ö. (2018), “Kamu Personel Rejimi Ders Notları”, Tc Sayıştay Başkanlığı, Ocak, https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/Kamu_Personel_Rejimi.pdf (Erişim Tarihi: 1.10.2020)

ERAT, V. (2013), "Kamu Görevlisi Kavramı Açısından Geçici Köy Korucuları", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (1), 169-196

ERYILMAZ, B. (2017), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, 10.Baskı, Ağustos

EŞKİ, Ş (2014), "Kamu Personel Sisteminde Neden Reform", Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar (Edit.Eyüp Günay İsbir), TODAİE Yayınları, Ankara, 311-336

GÖZLER, K., KAPLAN, G.(2011), İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım

İZCİ, F., YILDIZ, M. Ş. (2017), “Türkiye’de Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 397-412.

KANLIGÖZ, C. (2020), “1982 Anayasasına Göre Kamu Görevlisinin Anlam ve Kapsamı”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/299/2796.pdf (14.09.2020), 169-197.

MARUME, S. B. (2016), “Public Personnel Administration”, International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319-8028, ISSN (Print): 2319-801X www.ijbmi.org V. 5 I.6 46-54.

ÖZKAL SAYAN, İ. (2009), Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Adli, Akademik Personel Ayrımı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 64 (1), 201-245.

ÖZKAL SAYAN, İ., DEMİRCİ, A. G. (2012), “Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişen Personel Sistemi”, Akdoğan, A. Argun (Der.), Kanun Hükmünde Kararnamelerle Yönetmek (Ankara: YAYED Yayınları): 179-238.

ÖZKAL SAYAN, İ. (2016), “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminde Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 71 (3), 669-691

ÖZKAL SAYAN, İ., ALTUNOK, H. (2018), “Kamu Personel Politikaları”, Kamu Politikası Analizi Uygulamaları (Editör) Cenay Babaoğlu, Elvettin Akman, Ankara Gazi Yayınevi

SELÇUK, E (2020), Kamu Personel Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kamuy%C3%B6netimi_ue/kampersyon.pdf. (Erişim Tarihi: 22.09.2020)

ŞAHİN, M. (2018), “09.06.2010 Tarihli Kanun Tasarısı Işığında Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri

TUTUM, C. (1980), “Türk Personel Sisteminin Sorunlarına Genel Bir Yaklaşım”, Amme İdaresi Dergisi, 13(3), 95-107.

YILMAZÖZ, M. (2009), “Türkiye’de Kamu Personel Yönetimi Sorunu”, Maliye Dergisi, Sayı 157, Temmuz-Aralık, 293-302.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti

Downloads

Download data is not yet available.