HEGEMONY AND THE CLASS(LESSNESS) CONSCİOUSNESS
PDF (Türkçe)

Keywords

Kitle İletişim Araçları
Hegemonya
Sınıf Bilinci
Orta Sınıf
Toplumsal Bilinç Mass Media
Hegemony
Class Consciousness
Middle Class
Social Consciousness

How to Cite

Çakır, M. (2020). HEGEMONY AND THE CLASS(LESSNESS) CONSCİOUSNESS. JOURNAL OF AWARENESS, 5(1), 35-64. https://doi.org/10.26809/joa.5.004

Abstract

Continuity of the hegemony is largely achieved by the socialization process and construction of the social consciousness in the process.While hegemony provides a window to see the world through the eyes of the ruling class, it also prevents ideas that are harmful to it from spreading, studied and accepted. So it is unrealistic to expect a social consciousness that was constructed in favor of the ruling class to include class consciousness.

Foundation of the class consciousness is the feeling of belonging to a class. However the class consciousness is a threatening element to hegemony. So this study was done believing that social consciousness acts for the continuity of the hegemony, based on ''an ordinary person doesn't have a clear 'social class concept' in their mind, which brings belonging feelings and class consciousness, the notion is vague in their minds.'' hypothesis.

In a research that was conducted between March-July 2019 by stratified random sampling method, the participants were asked in an open ended way ''Which class do you feel belonging to?''. Instead of a question aiming to make the participants choose between multiple answers of already existing class templates, the open ended question aimed to discover what the participants know about class structures that are used in defining them and how they interpret these classes in their minds.

During the study it has been observed that one third of the participants didn't have a meaningful interpretation of the class concept corresponding in their minds thus being unable to answer the question. Nearly half of the participants who answered the question stated they think themselves as ''middle class''. Among the participants who stated they belonged in the ''middle class'', it is remarked that a quarter of them never once bought a book, 31 percent never visited the theatre, 6.7 percent never traveled out of their city and 5 percent never dined in a restaurant in their lives.

When evaluating the income level of the participants who thought they belonged in the ''middle class'', it was discovered that 45.3 percent of the participants were of minimum wage to lower or no income for themselves while 51 percent of the participants had an income of minimum wage to 6k liras which showed that over half of the participants who thought themselves belonging in ''middle class'' were on the border of the poverty threshold.

When factors like education, income level, social and cultural way of life considered, it was understood that the participants who gave the response ''middle class'' were implying the middle class of their vicinity, not the middle class defined by ranking of 20 percent income groups.

https://doi.org/10.26809/joa.5.004
PDF (Türkçe)

References

Kitap
BORATAV, K. (2005) 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Ankara: İmge
BÜYÜKKANTARCIOĞLU, N. (2006) Toplumsal Gerçeklik ve Dil, İstanbul: Multilungial
CEVİZCİ A. (2000) Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma
ERDOĞAN, İ. (2000) Kapitalizm Kalkınma Postmodernizm ve İletişim, Ankara: Erk
GÖZE, A. (1986) Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta Basım Yayım
ÖZKALP, E. (1998) Sosyolojiye Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın Nu: 140
ÖZLEM, D. (1999) Siyaset Bilim ve Tarih Bilinci, İstanbul: İnkılap
RİGEL, N. (2000) İleti Tasarımında Haber, İstanbul: Der
YAZICIOĞLU, Y. ve ERDOĞAN, S. (2004) SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık

Çeviri Kitap
ALTHUSSER, L. (2003) İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (çev. Alp Tümertekin), İstanbul: İthaki
BOETİE, E. (1987) Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev (çev. Mehmet Ali Ağaoğulları), İstanbul: BFS Yayınları
CREHAN, K. (2006) Gramsci Kültür Antropoloji (çev. Ümit Aydoğmuş), İstanbul: Kalkedon
MARKS K., Engels, F. (2010) Alman İdeolojisi (Feu) (çev. Sevim Belli), İstanbul: Sol Yayınları
MORTON, D. (2011) Gramsci’yi Çözümlemek, (çev. Barış Baysal), İstanbul: Kalkedon
SCHİLLER, H. (1993) Zihin Yönlendirenler, (çev. Cevdet Cerit), İstanbul: Pınar Yayınları
ŞERİF, M. ve ŞERİF, C. (1996) Sosyal Psikolojiye Giriş (çev. Mustafa Atakay, Aysun Yavuz), İstanbul: Sosyal Yayınlar

Kitap Bölümü
DURSUN, D (2012) “Siyaset ve Birey: Siyasal Katılma” Siyaset Bilimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını Nu: 2671, Eskişehir
Kitap İçinde Makale
BORATAV, K. (2012) “Toplumsal Sınıflar”, (hazırlayanlar: Gökhan, G. ve Attila A.) Siyaset Bilimi Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, İstanbul: Yordam Kitap


Makale
AYTAÇ, Y. (2003) “Bilincin Sosyolojik Analizi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4)
ÇETİN, H . (2003) “Siyasetin Evrensel Sorunu: İktidarın Meşrutiyeti - Meşruiyetin İktidarı” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58 (03)
GÜREL, N. (2011) “Kişilik Psikolojisi, Önyargının Psikolojisi ve Kamuoyu: Gordon Allport Ve Walter Lippmann’ın Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011, 2(2)
ŞEN F. (2011) “Kültürel Kimlikler Karşısında Sınıf Kimliği ve İşçi Sınıfı Kimliğinin Medyada Temsili (Tekel İşçi Eylemi Örneği)”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz 2011, Sayı:33
YILMAZ, Ç. (2013) “İşçi Sınıfı Bilinci Üzerine Güncel Yaklaşımlar”, Çalışma ve Toplum, 2013/3

Elektronik Kaynaklar
URL 1: http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2019/02/DISK-AR-Krizde-Emeg%CC%86in-Durumu-Arastirmasi-SON.pdf
URL 2: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=3075
URL 3: http://www.turkis.org.tr/dosya/0B7Qd57aTry7.pdf
URL 4. https://sozluk.gov.tr/
URL 5 : https://www.aa.com.tr/tr/egitim/yuksekogretim-istatistikleri-aciklandi/1468890
URL 6: https://www.kamusen.org.tr/genel-haberler/subat-2019-asgari-gecim-sonuclari-belli-oldu/4157/
URL 7 : https://www.ntv.com.tr/egitim/meb-egitim-ogretim-istatistiklerini-acikladi,lShpxzBaC0mdXGSjqiOppg

Downloads

Download data is not yet available.