HEALTH TOURISM AND STATE SUPPORT AND INCENTIVES
PDF (Türkçe)

Keywords

Sağlık Turizmi
Medikal Turizm
Teşvikler
Devlet Destekleri
Turizm Health Tourism
Medical Tourim
State Supports
Incentives
Tourism

How to Cite

TENGİLİMOĞLU, D. (2021). HEALTH TOURISM AND STATE SUPPORT AND INCENTIVES . JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, 8(1), 1-10. https://doi.org/10.15637/jlecon.8.1.01

Abstract

Health tourism is the one of the sectors that has experienced an increase in service exports in recent years. As expected, globalization, development in communication technologies, development in transportation facilities and prolongation of waiting times in health services,  increased cost pressures have been the most important factors in the increase in  the number of health tourists and income. Health tourism, which has become one of the important issues of the country’s tourism policies, adds value to the income of the country economically and provides opportunities that include not only "health" but also other tourism activities, as a reason for the use of existing opportunities.For this high value added sector, national policies, government support and incentives play an important role in development of this sector.  The number of health tourist visited our country in 2003 increased from 139.971 to 662.087 in 2019, and income increased from 203 million dollars to over one billion dollars. There has been a significant increase in the type and rate of incentives  given by government. In this paper, state support and incentives in health tourism are discussed conceptually.

JEL Kodları: H51, Z30, I1

https://doi.org/10.15637/jlecon.8.1.01
PDF (Türkçe)

References

AKLANOĞLU, F. & ERDOĞAN, E. (2008). Termal Turizm ve Afyon-Gazlıgöl Örneği. e-Journal of New World Sciences Academy Natural and Applied Sciences. 3(1), 83-92.

AKTEPE C. & AÇIKEL Z., (2020). Sağlık Turizmi, D. Tengilimoğlu (Ed.), Ankara: Siyasal Kitabevi,, 359-387.

BEKTAŞ, G. & ŞİMŞEK, F. (2016). İleri Yaş Turizminde Mobil Sağlık Hizmetlerinin Önemi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 4, 179-185.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. (2019). World Populations Prospects 2019. https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (Erişim Tarihi: 09/12/2020)

CARRERA P. M, & BRİDGES J. F.P (2006). We Ask You To Use The Font According To The Template Used For Your Papers. Papers Using Other Fonts Will Be Converted By Our Typesetters. 6, 447-454.

DÜNYA BANKASI (2020). Disability Inclusion. Erişim: https://www.worldbank.org/en/topic/disability (Erişim Tarihi:15.10.2020)

EUROSTAT (2020). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00010/default/table?lang=en (Erişim Tarihi:21.11.2020)

GARCÍA-ALTÉS, A. (2005). The Development of Health Tourism Services, Annals of Tourism Research. 32(1),262-266.

GAUTAM, P. & BHATTA, K. (2020). Medical Tourism In India: Possibilities And Problems Of Alternative Medical Treatment. International Journal of Health Management and Tourism. 5(3), 181-207.

GLOBAL WELLNESS INSTITUTE (2018). Global Wellness Tourism Economy. https://globalwellnessinstitute.org/wpcontent/uploads/2018/11/GWI_GlobalWellnessTourismEconoyReport.pdf (Erişim tarihi:15/09/2020)

GÜLMEZ, M, (2017). Sağlık Turizminde Öncü Ülkeler, Turizm Politikaları ve Pazarlama stratejileri, Sağlık Turizmi. D. Tengilimoğlu (Ed.) Sağlık Turizmi içinde. Ankara: Siyasal Kitabevi, 161-191

GÜZEL ŞAHİN, G. & TUZLUKAYA, Ş. (2017). Turizm Türleri ve Turizm Politikaları, Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Turizmi. D. Tengilimoğlu (Ed.) Sağlık Turizmi içinde Ankara: Siyasal Kitabevi, 41-58.

KENZHEBAYEVA, A. & BOYLU, Y. (2018). Engelli Bireylerin Seyahat Engellerinden Etkilenmesinde Psikolojik Faktörlerin Önemi. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2, 1-11.

LEE, J. & KIM, H. (2015), Success Factors of Health Tourism: Cases of Asian Tourism Cities, International Journal of Tourism Cities. 1(3), 216-233.

LUNT N, HORSFALL D. & HANEFELD, J. (2016). Medical Tourism: A Snapshot Of Evidence On Treatment Abroad. 88, 37-44

MEDICAL TOURISM MARKET FORECASTS (2018). 2019-2025 Global Statistics Report – Industry.

OECD (2011). Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review. Paris: OECD. 1-55.

RIDDERSTAAT, J. & SINGH, D. (2020). Increasing Health Tourism Spending in the United States. Rosen Research Review. 2, 38-41.

ROMANOVA G, VETITNEV A. & DIMANCHE, F. (2015). Health and Wellness Tourism, Tourism in Russia: A Management Handbook. Emerald Publisher, 231-238

ÖZSARI, S H. & KARATANA, Ö. (2013) Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu. J Kartal TR. 24(2), 136-144.

SATÜRK (2020). Sağlık Turizminde mevzuat ve Teşvikler, https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/TR-23596/saglik-turizminde-mevzuat-ve-tesvikler.html (Erişim tarihi:15/09/2020)

ŞENGÜL, H. & BULUT, A. (2019). Sağlık Turizmi Çerçevesinde Türkiye’de Termal Turizm; Bir Swot Analizi Çalışması. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 4(1), 55-70.

TAKTAK, F. & DEMİR, H. (2010). Termal Otel Geliştirme: Afyonkarahisar Örneği. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi. 1, 20-35.

TENGİLİMOĞLU, D. & TOSUN, N. (2020). İleri Yaş ve Engelli Turizmi İçinde; Sağlık Turizmi. D. Tengilimoğlu (Ed.) Ankara: Siyasal Kitabevi.

TEMİZKAN, S. P. (2015). Sağlık Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık

T.C. TİCARET BAKANLIĞI. (2020). https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/markalasma-ve-turquality-desteği (Erişim tarihi:15/09/2020)

TOPAL, M.H. (2006). Uluslararası Kuruluşların Teşviklere Bakışı ve Türk Teşvik Sisteminin Bu Çerçevede Analizi, Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.

TOSUN, N., DEMİ̇R, Y. & SAĞLIK, E. (2020). Traditional and Complementary Medicine From Health Tourism Perspective. International Journal of Health Management and Tourism, 5(1), 32-43.

TUİK. (2020). Harcama Türlerine Göre Turizm Geliri (2003-2019), Geliş Nedenine Göre Yabancı Ziyaretçiler (2003-2019). www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 31/03/2020).

TURSAB. (2014). 2014 Sağlık Turizmi Raporu. https://www.tursab.org.tr (Erişim Tarihi: 20.04.2020).

TÜRKSOY, A. & TÜRKSOY, S. (2010). Termal Turizmin Geliştirilmesi Kapsamında Çeşme İlçesi Termal Kaynaklarının Değerlendirilmesi. Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi. 1, 699-725.

UNFPA Turkey (2020). https://turkey.unfpa.org/tr/news/d%C3%BCnya-n%C3%BCfus-raporu-swop-2020 (Erişim Tarihi:15/10/2020)

ZSARNOCZKY, M. (2018). Novel Concepts In The Health Tourism Industry. Vadyba Journal of Management. 1(32), 67-73.

-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar https://ticaret.gov.tr/data/5e0b32a713b8760ec0c092e6/20158%20say%C4%B1l%C4%B1%20KARAR.pdf (Erişim Tarihi:15/10/2020)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 Rating Academy

Downloads

Download data is not yet available.