SHAPO, Vladlen, Valeriy VOLOVSHCHYKOV, Viktor GUZHVA, and Oryna MISHCHENKO. 2019. “ALGORITHM AND COMPLEX INFORMATION TECHNOLOGY FOR SOFTWARE PROJECTS RISKS EVALUATION”. HEALTH SCIENCES QUARTERLY 3 (1):1-10. https://doi.org/10.26900/jsp.3.001.