SHAPO, V., VOLOVSHCHYKOV, V., GUZHVA, V., & MISHCHENKO, O. (2019). ALGORITHM AND COMPLEX INFORMATION TECHNOLOGY FOR SOFTWARE PROJECTS RISKS EVALUATION. HEALTH SCIENCES QUARTERLY, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.26900/jsp.3.001