(1)
SHAPO, V.; VOLOVSHCHYKOV, V.; GUZHVA, V.; MISHCHENKO, O. ALGORITHM AND COMPLEX INFORMATION TECHNOLOGY FOR SOFTWARE PROJECTS RISKS EVALUATION. Health Sci. Q. 2019, 3, 1-10.