Philology Literature Language Translate
AN EVALUATION ON MODAL WORDS IN KUTADGU BİLİG
PDF (Türkçe)

Keywords

Pattern Words
Kutadgu Bilig
Word Group Kalıp söz
Kutadgu Bilig
Söz Öbeği

How to Cite

AKYALÇIN, N., & AYDOĞAN, D. (2019). AN EVALUATION ON MODAL WORDS IN KUTADGU BİLİG. HOMEROS, 2(4), 125-138. https://doi.org/10.33390/homeros.2.014

Abstract

Turkish language, VIII. Century, Orkhon Inscriptions known as the first written documents written on stones is a great language. There are many important works that have been written with the Turkish language, which are spread over a wide area as speech and writing language (due to sociological events such as migrations, wars etc.). One of these works is Kutadgu Bilig, which was written by Yusuf Has Hacip in Karahanli Turkish during the period of Turkish language called Middle Turkish. Kutadgu Bilig, which is also a didactic work, which has the feature of politics, has been researched so far. However, among these studies, there are no studies related to the structures known as molds (Bismillahirrahmairrahim, Nasılsın, Ömrün uzun olsun, Dikkat et, etc.).

The subject matter of this study is the words in Kutadgu Bilig. The aim is to determine the pattern words used for communication, wishes and similar situations in Kutadgu Bilig, which is a highly valuable work in terms of Turkish language and to contribute to Turcology in this context.

https://doi.org/10.33390/homeros.2.014
PDF (Türkçe)

References

AKSAN, Doğan (1996), Türkçenin Sözvarlığı, Ankara: Engin Yayınevi
AKYALÇIN, Necmi (2007). Türkçe İkilemeler Sözlüğü Tanıklı, Anı Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
AKYALÇIN, Necmi (2012). “Türkçemizin İncileri Atasözlerimiz Tanıklı Sözlük”. Ankara: Eğiten Kitap.
AKYALÇIN, Necmi (2012). Türkçemizin Anlamsal Zenginlikleri Deyimlerimiz. Ankara. Eğiten Kitap.
BİLGİN, Muhittin (2006). Anlamdan Anlatıma Türkçemiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
DİLAÇAR, Agop (2003). Kutadgu Bilig İncelemesi. Ankara: TDK Yayınları.
EKER, Süer (2002). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayınları.
ERCİLASUN, Ahmet B. (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.
ERGİN, Muharrem (1999). Türk Dil Bilgisi. İstanbul. Bayrak Basım.
EROL, Çiğdem (2007). Türkiye Türkçesinde Kalıp Sözler Üzerine Bir İnceleme, T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
GÖKDAYI, Hürriyet (2015), Türkçede Kalıp sözler, Ankara: Kriter Yayınevi.
GÖKDAYI, Hürriyet (2008), Türkçede Kalıp Sözler, Bilig-Kış, Sayı:44, Sf:90-108.
GÜLENSOY, Tuncer (2000). Kutadgu Bilig Bibliyografyası, Türk Dili, Sayı: 586, s. 371-377.
HACİB, Yusuf Has (2008). Kutadgu Bilig (Çev. Reşit Rahmeti Arat), İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1978). Türk Dili (2.Baskı). İstanbul: Dergâh Yayınları.
KORKMAZ, Zeynep (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
UÇAR, Erdem (2015). Kutadgu Bilig’in Kronolojik Kaynakçası Hakkında Bir Deneme, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, s. 62-100.
TOR, Gülseren (2011). Mersin'den Birkaç Kalıp Söz (İlişki Sözü) Üzerine, Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, 20- 22 Ekim 2011, 766-786.

Downloads

Download data is not yet available.