Philology Literature Language Translate
SOCİO-CULTURAL ASPECTS OF QUALİTY MANAGEMENT OF EDUCATİON
PDF (Türkçe)

Keywords

təhsil
keyfiyyət
nəzarət, monitorniq
qiymətləndirmə
təhsil standartları
keyfiyyət göstəriciləri
sosiomədəni mühit education
quality
control
monitoring
assessment
education standards
quality indicators
socio-cultural environments

How to Cite

NƏZƏROV, M. (2019). SOCİO-CULTURAL ASPECTS OF QUALİTY MANAGEMENT OF EDUCATİON. HOMEROS, 2(3), 111-124. https://doi.org/10.33390/homeros.2.013

Abstract

The article focuses on the sociocultural importance of quality management of education, key concepts and concepts of quality education, key aspects of quality management, education pedagogical issues, education quality monitoring and evaluation, basic methods and forms of education, and all aspects of education quality, level social analysis.

https://doi.org/10.33390/homeros.2.013
PDF (Türkçe)

References

1. Azərbaycan Respublikasının “Tənsil haqqında” qanunu. “Baki Çap evi” 2012,64 s.
2. Azərbaycan Respublikası ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası. "Azərbaycan müəllimi" qəzeti, 29 iyul 2006-cı il.
3. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Мilli Kurikulumu Кurrиkulumu). "Kurikulum" журналы, 2008, №1. s.131-150.
4. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”. Azərbay¬can Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edil¬mişdir. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 25.10.2013-cü il, №41.
5.Mahmudov M.C. Boloniya prosesi: problemlər, pers¬pektivlər, reallıqlar. Bakı,” “Elm və Təhsil” 2010,504 s.
6. Məmmədzadə R. Təhsildə keyfiyyət aparıcı istiqamətlərdən biri kimi. Bakı: “Müəllim”, 2010. – 170 s.
7. Həsənov A., Nəzərov M. – Pedaqoji məntiq. Bakı,2009.168s.
8.Nəzərov M.H., Babayeva A.R. Mədəniyyət və təh¬silin ümumi əsasları, (Dərs vəsaiti), Baki-Mütərcim- 2016, 200s.
9.M.H.Nəzərov. Müasir dövrdə təhsilin sosiomədəni problemləri. Monoqrafiya. – Bakı: Mütərcim, 2018. –296 s.
10.Кларин, М.В. Педагогическая технология обучения / М.В. Кларин.- Москва: Издательский центр «Академия»,1984. - 180с.
11.Коган Л. Н. Образование как общественная потребность // Проблемы социологического изучения потребности в образовании. М., 1981. 153 c.
12.https://en.wikipedia.org/wiki/ Delors_Report

Downloads

Download data is not yet available.